Cuma, 24 Temmuz 2015 12:59

2016-2017 3. DÖNEM TİS TALEP BUROŞÜRÜMÜZ Özel

 I-BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

MADDE 1- HUKUKSAL DAYANAK

87,98 ve 151 sayılı International Labour Organization (ILO) sözleşmeleri, Anayasa’nın 90.Maddesi ve 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununu.

MADDE 2- TARAFLAR

Bu toplu iş sözleşmesinin İşveren tarafı, ‘Kamu İşveren Heyeti’,kamu çalışanları tarafı ise ‘Kültür Sanat ve Turizm Emekçileri Sendikası (Kültür Sanat-Sen)'dır.

         MADDE 3- TANIMLAR

Bu toplu iş sözleşmesinde geçen;

a.İşveren: Kamu İşveren Heyeti

b.Konfederasyon: Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK)'nu

c.Sendika: Kültür Sanat ve Turizm Emekçileri Sendikası (Kültür Sanat-Sen)'nı

d.İşyeri: Madde 6 (a) bendinde yer alan kurumları

e.Kamu görevlisi: Kamu kurum ve kuruluşları ile bağlı ortaklıklarında işçi statüsü dışında bir kadro veya pozisyonda çalışan kamu çalışanını,

f.Sözleşme: Ekleri ile birlikte bu toplu iş sözleşmesini

j. Taraflar: Bu Toplu İş Sözleşmesine taraf olan işveren ve sendika 

k. Mevzuat: Yasa, tüzük, yönetmelik, genelge, yönerge v.b.'ni ifade eder.

MADDE 4- SÖZLEŞMENİN AMACI

Sözleşmesinin yapılması,içeriği ve sona ermesi ile ilgili hususları düzenleyerek;

KESK ve Kültür Sanat-Sen Kamu İşveren Heyeti arasında, tarafların temsil, hak ve yükümlülüklerini, tarafların hak ve yetkilerini, sendikal izinleri, çalışanların eğitimi, çalışma koşulları ve sürelerini, iş güvencesini, işe alma ve işten ayrılma usullerini, her türlü mali, sosyal ve özlük hak ve yardımları, izin, atanma, yer değiştirme ve yönetime katılma haklarını, disiplin hükümlerini, yasakların kaldırılması ile karşılıklı ödev ve sorumlulukları ve özel hükümleri göstermektir.

MADDE 5- İLKELER

Bu toplu sözleşmenin uygulanmasında;

Taraflar işyerlerinde çalışma ortamının oluşturulmasında,

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını, Avrupa Sosyal Şartı, Uluslararası Çalışma Örgütü Sözleşmeleri ve yetkili organ kararlarını, BM İkiz Sözleşmelerini ve organ kararlarını asgari norm olarak kabul ederler.

MADDE 6- KAPSAM VE YARARLANMA

a)Bu Toplu İş Sözleşmesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, Türk Dil Kurumu Başkanlığı, Türk Tarih Kurumu Başkanlığı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı,Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ile bunlara bağlı ve ilgili işyerlerinin tümünü kapsar.

b)Bu Toplu İş Sözleşmesi hükümlerinden Kültür Sanat ve Turizm Hizmet Kolunda bulunan işyerlerindeki 657 sayılı kanunun 4/A, 4/B, 4/C maddesine tabi çalışanlar, 657 sayılı kanun uyarınca sanat kurumlarında tüm sözleşmeli çalışanlar ile geçici hizmet sözleşmesi ile çalışanlar, özel kanunlarına göre kamu görevlisi olarak kabul edilen (Süreli Sözleşmeli Personel, Misafir Sanatçı) sözleşmeli personel yararlanır.

c)Bu Toplu İş Sözleşmesinin yürürlük süresi içinde işveren, sendikasız çalışanların ücretlerine; Toplu İş Sözleşmesinde öngörülen zamlardan ayrı ve farklı zam yapamaz. Yapması durumunda bu zamdan bütün sendikalı çalışanlar da ek olarak ve ayrıca yararlanırlar.

MADDE 7- TOPLU SÖZLEŞMENİN HÜKÜMLERİ

a)Bu Toplu İş Sözleşmesinin "Kapsam ve Yararlanma " başlığını taşıyan 6. maddesinde, sözleşmeden yararlanacağı belirtilen çalışanlara uygulanan mevzuatın bu Sözleşmeye aykırı hükümlerinin yerini bu Sözleşme hükümleri alır.

b)Yasalardan doğan haklara ek olarak, bu Toplu İş Sözleşmesinde yer alan hükümler, sözleşmeden yararlanan çalışanlar yönünden Sözleşmenin yürürlük süresinin başlangıcından itibaren, yeni bir Sözleşme yapılıncaya kadar hüküm doğurmaya devam eder.

c)Bu toplu iş sözleşmesinde aksi belirtilmedikçe, idari ve hizmet akitleri toplu iş sözleşmesine aykırı olamaz. İdari ve hizmet akitlerinin toplu iş sözleşmesine aykırı hükümlerinin yerini, bu toplu iş sözleşmesindeki hükümler alır. Şöyle ki; idari ve hizmet akitlerindeki kamu çalışanı lehine hükümler saklıdır ve hizmet akdinde belirtilmeyen konularda bu toplu iş sözleşmesinin hükümleri uygulanır.

d)Bu toplu iş sözleşmesinin yürürlüğe girdiği tarihten önce kamu çalışanlarına sağlanan ve bu toplu iş sözleşmesinde değiştirici ya da yok edici hüküm bulunmayan kamu çalışanı lehine hak ve menfaatler kazanılmış hak olarak aynen devam eder.

e)Toplu iş sözleşmesi, mevzuat ile kamu çalışanı yararına tanınmış ve tanınacak hakların uygulanmasına engel olamaz. Bu toplu iş sözleşmesinden daha fazla hak sağlayan yasalar çıkarsa, bu sözleşme hükümlerinin yerini alır.

MADDE 8- UYGULAMA ESASLARI:

a)Toplu İş Sözleşmesinin Bütünlüğü: Bu Toplu İş Sözleşmesi gerek maddelerin açık anlamları ve gerekse de değindiği bütün hususlarda geçerlidir. Bölüm ve madde başlıkları maddelerin anlamını tamamlar.

Yorum: Bu Toplu İş Sözleşmesi amacı dışında yorumlanamaz, taraflar yoruma gerekli gördükleri maddeleri öncelikle aralarında görüşerek ortak bir çözüm yolu bulmaya çalışırlar. Çalışanlardan ve özgürlüklerden yana yorum esas alınır.

b)Toplu İş Sözleşmesinin Yürütülmesi: Bu Toplu İş Sözleşmenin yürütülmesi işveren ve sendikayla birlikte sağlanır. Sendika, Genel Merkez Yönetim Kurulu, Şube Yönetim Kurulu, İşyeri Sendika Temsilcileri tarafından temsil edilir. İşveren, kendisi ya da işveren vekili tarafından temsil edilir.

MADDE 9- İŞVERENİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

a)İşveren, bu Toplu İş Sözleşmesine aykırı olmamak üzere işin tanzimi, işyerinin sevk idaresi ile ilgili kararlar almaya yetkilidir.

b)İşveren, işyerinde çalışanların güvenliği ve sağlığı açısından gereken her türlü önlemi eksiksiz almakla yükümlüdür.

c)İşveren, çalışanların tüm haklarını zamanında ve noksansız olarak yerine getirmekle yükümlüdür.

d)İşveren, sendika veya konfederasyonun her konudaki bilgi talebini öncelikli olarak yerine getirir. Sendika ve işveren vekilleri birbirine yazdıkları yazılara en geç 15 gün içerisinde yazılı yanıt vermek zorundadır.

e)Çalışanları ilgilendiren her türlü yasa, tüzük, yönetmelik, genelge, vb. hazırlık çalışmalarında sendika görüşü alınır.

f)İlişik kesme durumu hariç, işveren çalışanın onayı olmadan, çalışanın ücretinden alacağını mahsup edemez.

g)İşveren, sendikal çalışmalar konusunda çalışanlara ve sendikaya, sendikayı temsil yetkisine sahip kişilere her türlü kolaylığı sağlar.

h)İşveren, çalışanları ilgilendiren her türlü mevzuat ve süreli yayınları sendika ve konfederasyona gönderir.

i)Çalışanlar, görevlerini yaparken özel ve tüzel üçüncü kişilere zarar vermeleri halinde aleyhlerine açılacak davalarda işveren hukuki destek sağlar.

j)   Çalışanlar, yasalarla düzenlenmiş statü, teknik eğitim ve unvanlı kadroları dışında her ne    sebeple olursa olsun başka kadro ve statülerde çalıştırılamaz.

k)   Sendika temsilcileri, kendi görev alanlarına giren konuları görüşmek üzere, işveren veya vekillerinden toplantı talebinde bulunabilirler. Olağanüstü bir sebep olmadıkça, yazılı olarak başvurdukları tarihten itibaren 3 (üç) işgünü içinde talep yerine getirilir.

l)     Özel yasaları bulunan sanat kurumlarının disiplin kurullarında sendika temsilcisi yer alır.

m)   İşveren sendikal bildiri, gazete, dergi ve benzeri materyallerin, işyerlerinde engellenmeden dağıtımı için gerekli tedbirleri alır.

n)   İşveren, çalışanların aidat kesinti listesini 4688 Sayılı Yasa hükümlerine göre sendikaya zamanında ve düzenli olarak vermekle yükümlüdür.

o)İşyerinde mevcut ve oluşturulacak kurul ve komisyonlarda işveren ve sendika eşit sayıda temsilci bulundurur.

       MADDE 10- İŞYERİ OLANAKLARINDAN YARARLANMA

İşveren, sendika, şube ve işyeri temsilcilerinin talepleri doğrultusunda işyerlerinde yapılacak olan eğitim, seminer, konferans, tiyatro ve diğer etkinliklerde salon, araç ve gereçlerini ücretsiz kullandırır.

MADDE 11- İŞYERİNDE SENDİKAL ÇALIŞMALAR

a)Sendikanın merkez ve şube yöneticileri ya da görevlendireceği kişiler, işverenle her zaman görüşebilir. Aynı zamanda, işyerindeki sendika üyeleri ve çalışanlar ile de her zaman görüşebilir.

b)Kamu çalışanları, sendikal faaliyetlerinden ötürü hiçbir ceza ve farklı uygulamaya tabi tutulamazlar.

MADDE 12- SENDİKAL İZİNLER

a)Sendika temsilci ve görevlilerine kongre, konferans, seminer, yönetim, denetim, genel kurul ve temsilciler kurulu gibi sendikal toplantılara katılmaları için, sendikanın veya şubesinin yazılı talebi üzerine ücretli idari izin verilir. Verilecek izinler diğer yasal izinlerden mahsup edilemez.

b)Sendikanın yurt içi ve yurt dışında düzenleyeceği her türlü eğitim, seminer, konferans vb. toplantılarına katılacak sendika üyelerine eğitim süresi ve yol süresi dikkate alınarak ücretli idari izin verilir.(KESK)

c)Sendika ve şube yöneticileri ile iş yeri temsilcileri, amirine bilgi vermek koşulu ile sendikal faaliyetler için işyerinden ayrılabilir.

MADDE 13- İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİLİĞİ:

a)İşyeri sendika temsilcileri sendika tüzüğüne göre işyerinde çalışan üyeler tarafından belirlenir.

b)İşveren vekili, temsilci seçimi için gerekli mekânı temin eder.

c)İşyeri sendika temsilcileri, işyerinde çalışan üyelerin yasa ve bu sözleşmeden doğan haklarının tam ve eksiksiz uygulanıp uygulanmadığını takip etmek, bu konuyla ilgili üyelerden gelecek dilek ve şikâyetleri, işveren veya vekiliyle görüşür ve çözüme bağlar.

d)İşyeri sendika temsilcileri üyeler ve çalışanlarla ihtiyaç duyduklarında görüşebilirler. Bu görüşmeler toplantı biçiminde de yapılabilir.

MADDE 14- DUYURU PANOSU VE SENDİKA TEMSİLCİLİK ODASI:

a)Duyuru Panosu:

Sendika ilan tahtasının işyerlerinde işveren tarafından yaptırılarak bulundurulması zorunludur. İlan tahtalarının personelin toplu girişlerinin bulunduğu yerlerde asılması sağlanır.

b)Temsilcilik odası:

İşyerlerinde temsilcilik odası bulundurulması zorunludur. Mekân olarak fiilen oda bulundurulamayan küçük işyerlerinde haftanın belli bir gününün, belli bir bölümünde işyeri odalarından birisi sendikaya tahsis edilir. Büyük işyerlerinde temsilcilik odasında sendikanın uygun göreceği demirbaşlar bulundurulur. Sendika odasına dâhili telefon hattı çekilir. Sendika isterse, ayrıca telefon hattı tahsis edilir.

MADDE 15- SENDİKA VE ŞUBE YÖNETİCİLERİ İLE SENDİKA İŞYERİ TEMSİLCİLERİ VE İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİLERİNİN GÜVENCESİ

a)İşyerinde çalışan şube yönetim, denetleme, disiplin kurulları, şubeye bağlı il ve ilçe temsilcilik yönetim kurulu üyeleri ile işyeri sendika, sendika iş yeri temsilcileri ve üyeler, sendikal faaliyetleri nedeni ile cezalandırılamaz, rızaları dışında çalıştırıldığı birim, kısım ya da işyeri değiştirilemez, meslekleri ile ilgili olmayan bir görev verilemez ya da başka bir işyerine geçici veya daimi olarak görevlendirilemezler.

b)Profesyonel sendika yöneticiliği sona eren merkez ve şube yöneticileri, yöneticilik görevinin sona ermesinden itibaren bir ay içerisinde eski görev yerine başlatılır. Bu haktan sendikal görevlerinden dolayı hüküm giymiş olan yöneticiler de yararlanır.

MADDE 16- Sendika, özel yasası olan kurumlar dahil bütün disiplin ve yüksek disiplin kurullarında sendika temsilcisi ve sendikanın isteği halinde avukat bulundurur.

II-BÖLÜM

MALİ VE SOSYAL HAK TALEPLERİMİZ

MADDE 1- Emekli sandığı kanununun Ek Madde 70’de belirtilen emeklilik keseneğine ve kurum karşılığına tabi oranlar;

Ek göstergesi 3600 (dahil) - 6400 (hariç) arasında olanlarda %150 'sine

Ek göstergesi 2200( dâhil)- 3600(hariç) arasında olanlarda %130'una

Diğerlerinde (2200 altında olanlar) %70'ine tekabül eden miktarı, emeklilik keseneğine ve kurum karşılığına tabi tutulur.

MADDE 2- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli (I)sayılı cetvelde Hizmet sınıfları itibariyle unvan veya  aylık  alınan, derecelere göre  ek göstergeler deki (II) sayılı cetvelde Şehir Plancısı ve Bölge Plancısı ibaresinden sonra gelmek üzere Arkeolog unvanı eklenmiştir.

MADDE 3- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli (I) sayılı cetvelde Hizmet sınıfları itibariyle unvan veya  aylık  alınan   derecelere göre  ek göstergelerdeki (II) sayılı cetvelde Şehir Plancısı ve Bölge Plancısı ibaresinden sonra gelmek üzere Müze Araştırmacısı, Kütüphaneci, Folklor Araştırmacısı unvanı eklenmiştir.

MADDE 4- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli (I) sayılı cetvelde Hizmet sınıfları itibariyle unvan veya  aylık  alınan   derecelere göre  ek göstergedeki (II) sayılı cetveldeki Şehir Plancısı ve Bölge Plancısı ibaresinden sonra gelmek üzere lisans mezunu olan Heykeltıraş,  Restoratör, Teknik Ressam unvanları eklenmiştir.

MADDE 5- 14.07.1965 Tarihli ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 36.maddesinin “Ortak Hükümler “başlıklı A bendinin 4.alt bendinde ,” Üniversitelerin arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümlerinin Prehistorya, Protohistorya  ve Ön Asya  Arkeolojisi, Klasik Arkeoloji Ana bilim dallarından mezun olanlar”  ibaresinden  sonra gelmek üzere  “Fen- Edebiyat, Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültelerinin Bilgi-Belge Yönetimi(Kütüphanecilik) Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik, Halkbilimi, Restorasyon, Konservasyon, Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım, Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım bölümlerinden mezun olanlar  öğrenimlerine göre tespit edilen giriş derece ve kademelerine bir( 1) derece verilir ibaresi eklenmiştir.

MADDE 6 -  657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli II sayılı Cetvelde grup 9’un 6.sırasına “Arkeolog” ibaresinden sonra gelmek üzere Restoratör, Kütüphaneci, Müze Araştırmacısı, Folklor Araştırmacısı ibaresi eklenmiştir.

MADDE 7-  17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (I) sayılı İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük ve Mali Sorumluluk Zammı Cetvelinin "(B) Teknik Hizmetler Bölümü"nün 3 üncü sırasında hizmet yılları dikkate alınarak öngörülen iş güçlüğü ve temininde güçlük zammı puanları ile (II) sayılı Özel Hizmet Tazminatı Cetvelinin "(E) Teknik Hizmetler" bölümünün 1 inci sırasının (c) bendinde dereceler itibarıyla öngörülen tazminat ve ek tazminat oranları, kadroları teknik hizmetler sınıfına dâhil Müze Araştırmacısı Folklor Araştırmacısı, Kütüphaneci unvanlı kadrolarda bulunan personel için de uygulanır.

MADDE 8-17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (I) sayılı İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük ve Mali Sorumluluk Zammı Cetvelinin "(B) Teknik Hizmetler Bölümü"nün 3 üncü sırasında hizmet yılları dikkate alınarak öngörülen iş güçlüğü ve temininde güçlük zammı puanları ile (II) sayılı Özel Hizmet Tazminatı Cetvelinin "(E) Teknik Hizmetler" bölümünün 1 inci sırasının (c) bendinde dereceler itibarıyla öngörülen tazminat ve ek tazminat oranları, kadroları teknik hizmetler sınıfına dâhil Restoratör, Heykeltıraş ve Teknik Ressam unvanlı kadrolarda bulunan personel için de uygulanır

MADDE 9- 666 Sayılı KHK deki (I) sayılı Cetveldeki Ek Ödeme Oranları Aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Kadroları Teknik Hizmetler Sınıfında yer alan personelden,

b)bendindeki Arkeolog unvanının ek ödeme oranları;

1-2 dereceden aylık alanlar140,

3-4 dereceden aylık alanlar 130,

Diğer derecelerden aylık alanlar 120 olarak uygulanır.

MADDE10-666 Sayılı KHK deki (I) sayılı Cetveldeki Ek Ödeme Oranları Aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Ek ödeme oranları (1) nolu grupta düzenlenenler hariç, bu sınıfta yer alan diğer kadrolarda bulunanlardan;

1-2 dereceden aylık alanlar 140

3-4 dereceden aylık alanlar 130

Diğer derecelerden aylık alanlar 120 olarak uygulanır.

MADDE 11- 657 Sayılı Kanuna ekli II Sayılı (özel Hizmet Tazminatı)Cetvelinin E-Teknik Hizmetler Bölümünün 6.Maddesinde; teknik hizmet sınıfına ait kadrolarda çalışan büro, atölye, ısı santrali, laboratuvar,tesis,(sosyal tesisler dahil)işletme,fabrika,ve hizmet binaları dışında olmak şartıyla arazi,şantiye,inşaat,baraj park,bahçe maden ve yol gibi açık çalışma mahallerinde  fiilen çalışanlar (belirtilen mahallerde yapılan kontrolörlük dahil)  dan sonra gelmek üzere “araştırma inceleme yapmak,gezici kütüphane hizmeti vermek” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 12- 657 Sayılı Kanuna ekli II Sayılı (Özel Hizmet Tazminatı) Cetvelinin E-Teknik Hizmetler Bölümünün 6.Maddesine En az dört yıllık yükseköğrenim görenlerden; Teknik Hizmetler Sınıfının 1/a,b ve c sıralarında sayılan Mimar, Mühendis, Arkeolog, unvanından sonra gelmek üzere Müze Araştırmacısı, Kütüphaneci unvanları eklenmiştir.

MADDE 13 – 657 Sayılı Kanuna ekli II Sayılı (özel Hizmet Tazminatı)Cetvelinin E-Teknik Hizmetler Bölümünün 6.Maddesine en az dört yıllık yükseköğrenim görenlerden; Teknik Hizmetler Sınıfının 1/a,b ve c sıralarında sayılan Mimar, Mühendis, Arkeolog, unvanından sonra gelmek üzere Teknik Ressam, Restoratör, unvanları eklenmiştir.

MADDE 14- )Kütüphanelerde, Müzelerde ve Laboratuvarlarda çalışanlar ile sanat kurumlarındaki atölyelerde çalışan personele 575 puan iş riski zammı verilir.

MADDE 15- Kütüphanelerde, Müzelerde ve Laboratuvarlarda haftalık 40 saati geçen hafta sonu çalışmaları, dini ve milli bayramlar ile hafta içi mesai bitiminden sonra çalışılan süreler için ödenmekte olan mesai ücretinin 5 katı kadar fazla mesai üçreti ödenir.

MADDE16-4/B statüsünde istihdam edilen Restoratör unvanınada arazi tazminatı ödenir.

MADDE 17-Arkeolog, Müze Araştırmacısı Restoratör ile diğer kadrolarda çalışan, üzerinde zimmet bulunan personele 400 puan, Kütüphanelerde üzerinde zimmet olan (basma ve yazma eserler ile görsel işitsel materyaller) Kütüphaneci ve diğer personele, 400 puan mali sorumluluk zammı ödenir.

MADDE18-Devlet Memurları Kanunu II sayılı cetvelde (Özel Hizmet Tazminatı cetveli) Müdür unvanı ile çalışan Mühendis, Mimar, Şehir ve bölge plancılarına % 170 özel hizmet tazminatı verilir.

MADDE19- 666 sayılı KHK nin  (III) sayılı cetvelindeki;(Ek 10 uncu Maddenin Birinci Fıkrasının (c) Bendi Kapsamında Yer Alan Personelin Ücret ve Tazminat Gösterge Cetveli)bölümüne; Sıra no: 1 deki Merkez teşkilatına ait Uzman ibaresinden sonra gelmek üzere Taşra Teşkilatına ait Uzman ibaresi eklenmiştir.

MADDE 20-657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda ekli II sayılı Özel Hizmet Tazminatı cetvelinde grup 14. Sırasında “Mütercim “unvanından sonra gelmek üzere “Turizm Araştırmacısı” unvanı eklenmiştir.  190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki Cetvellerin Kültür ve Turizm Bakanlığına ait bölümüne işlenmiştir.

MADDE 21- 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile diğer teknik hizmet personeli 4(B) statüsünden, 4(A) statüsüne uzman olarak geçirilen personel, sınavsız olarak Arkeolog ya da Müze Araştırmacısı kadrosuna atanır.

MADDE 22-664 Sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK nın geçici 1. Maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(9)  Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bağlı kurumlarda Uzman olarak görev yapan personel bu maddenin yayımı tarihi itibarıyla Yüksek Kurum Uzmanı Kadrolarına, halen bulundukları kadro dereceyle başka bir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılır.

MADDE 23-Kültür ve Turizm Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında görev yapan personelden en az dört yıllık eğitim veren fakülte veya yüksekokullardan veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş yurtdışındaki Yükseköğretim Kurumlarından mezun olan ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan şartları taşıyanlardan; Bakanlıkta en az on yıl hizmeti olan şube müdürü, APK uzmanı, eğitim uzmanı, sivil savunma uzmanı, uzman,araştırmacı,kütüphaneci,folklor araştırmacısı, müze araştırmacısı, Turizm Araştırmacısı,Arkeolog,Mühendis,Mimar,Şehir Plancısı, il kültür ve turizm müdürü,il kültür ve turizm müdür yardımcısı,müze müdürü,müze müdür yardımcısı,kütüphane müdürü,kütüphane müdür yardımcısı,Kadrolarında veya eşdeğer kadrolarda asaleten görev yapanlar istekleri halinde kültür ve turizm uzmanı kadrolarına atanırlar.

MADDE 24- İl Kültür Md. Yrd., Şube Müdürü, Müdür, Müdür Yrd. gibi idari kadrolarda çalışanlara 2000 puan makam tazminatı verilir.

MADDE 25- İl Kültür Müdür Yrd., Müdür, Şube Müdürü ,Müdür Yardımcısı, unvanlarının ek göstergeleri 3600' e çıkarılır.

MADDE 26- Şef kadrosunda çalışan personele 3000 ek gösterge verilir. Özel Hizmet Tazminatları artırımlı olarak ödenir.

MADDE 27-Memur olarak istihdam edilen, MEB. Onaylı Bilgisayar işletmeni sertifikası olan durumları uygun personel istekleri halinde Bilgisayar İşletmeni veya  Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrolarına atanırlar ve Özel Hizmet Tazminatları artırımlı olarak ödenir.

MADDE 28-Koruma Güvenlik görevlisi olarak istihdam edilen personel istekleri halinde memur kadrosuna alınır.

MADDE 29-Kültür ve Turizm Bakanlığında çalışan lisans mezunu (iktisat, İşletme vb.)personelin Özel Hizmet Tazminatı öğrenimlerine göre düzenlenir. Ve diğer ihtisas elemanları gibi Şube Müdürlüğü Görevde Yükselme Sınavına girer.

MADDE 30- APK uzmanı, Uzman, Araştırmacı kadrolarına şube müdürünün aldığı oranda (170  puan) ek ödeme verilir.

MADDE 31- Şube Müdürlüğüne atanma şartlarını taşıyan Ayniyat Saymanlarına sınavsız Şube Müdürü kadrosu verilir.

MADDE 32- Taşınır kayıt ve kontrol yetkililerine 600 puan mali sorumluluk zammı verilir. . Bu personelden kefalet adı altında kesinti yapılamaz.

MADDE 33- Yardımcı Hizmetler Sınıfında yer alan Hizmetli, Bekçi ve İtfaiyeci kadrosundaki personel GİH sınıfına sınavsız alınır.

MADDE 34-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu I Sayılı Cetvelde H Kurumlarına ait bölümündeki Kültür ve Turizm Bakanlığı’na Yardımcı Hizmetler Sınıfında yer alan Bekçi, İtfaiyeci için;500 puan İş Güçlüğü, 275 puan İş Riski, 150 puan Temininde Güçlük zammı ödenir.

MADDE 35-a) -Parasal hakları 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda düzenlenen, verilecek ücretlerin ödeme şekli Devlet memurları maaşlarının ödeme şekline tabi kılınan Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasında İdari Sözleşmeyle istihdama hükmedilen Sanatkârlarının TEMEL ÜCRETİ, Tüzel kişiliğe sahip Kuruluş Kanunları uyarınca belirlenmesi yasal bir zorunluluktur. Bu nedenle, Bakanlar Kurulu Kararıyla anılan kurumlar için TEMEL ÜCRET AYRICA belirlenir.

b)- Anayasanın 128. Maddesi, 6940 sayılı Kanun, 6388 sayılı Kanunun, 5441 sayılı Kanunla değişik 1309 ve 1310 sayılı Kanunlar, - 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 33, 47, 68. Madde (B) bendi, Ek Geçici 12. Madde (A) ve (B) betleri ve Ek Geçici 31. Maddeler hükümleri uyarınca, Bakanlar Kurulu Kararıyla Sanatkârlar için belirlenen TEMEL ÜCRETİN NET TUTARI, 657 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı Ek gösterge cetvelinde kadroları teknik hizmetler sınıfında yer alan 1. Derece 4. Kademede bulunan Mühendislere ödenen(teşvik ve ikramiye dışındaki) net aylığına %35 (yüzde otuz beş) ilave edilerek bulunacak miktardan düşük olamaz.

c)- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci madde uyarınca, (I) sayılı Ek Gösterge cetvelinde Sayılan Mühendise ödenen özel hizmet tazminat tutarı; 6388 sayılı Kanunla Emekli Sandığıyla Sanatkâr olarak iştirakçi kabul edilenlerin emekliliklerinde, emekli aylıklarına ilave edilerek ödenir.  Daha önce emekli olan Sanatkârlar da aynı haktan yararlandırılır. 657 sayılı Devlet memurları Kanununun Ek Geçici 12. Maddesi (D) bendine işlenen Değişik 04.03.1987 - KHK 272/1 md. uyarınca, 5434 Sayılı Kanunla Sanatçı olarak iştirakçi Kabul edilenler, Kültür ve Turizm Bakanlığının sanatla ilgili merkez ve taşra birimlerine bağlı olarak çalışan orkestra, koro ve topluluk sanatçıları, sanatkârları de emekliliklerinde Mühendisler için ön görülen Özel hizmet tazminatından aynı oranda yararlandırılırlar. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasında Kendi özel Kanunlarının çıkarılmamış olması nedeniyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili yerine işlenmiş sayılır.

MADDE 36-a- )2015 yılı ikinci altı aylık dönemde 1. Derece 4. Kademede bulunan Mühendise ödenen Net Aylığının %20 fazlası olan, Sanatkârın 48/1. Maddede hesaplanan TEMEL ÜCRETİ, 2016 yılından itibaren %35 (yüzde otuz beş) fazlasına yükseltilmiştir.

b)- 2015 yılı için Bakanlar Kurulu Kararıyla Mühendis aylığında yapılan Net artışın yüzde sekiz(8) fazlası ve enflasyon artışı, 2016 yılı için yüzde on (10) ve enflasyon artışı Sanatkârın 48/1. maddede hesaplanan temel ücretine ilave edilir.

MADDE 37-Sanat Kurumlarında çalışan idari sözleşmeli personelin vergi matrahı brüt sözleşmeleri üzerinden değil net ele geçen maaş üzerinden hesaplanır.

MADDE 38-193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 13.maddesi (3239 sayılı Kanunun 42'nci maddesiyle eklenen bent) Yabancı ülkelerde bulunan sosyal güvenlik kurumları tarafından ödenen emekli, malûliyet, dul ve yetim aylıkların’dan sonra gelmek üzere ,657sayılı Devlet Memurları Kanunu ek geçici 12.14.15.16. Maddesine göre çalıştırılan sanatkârların ikramiye ve teşvikleri;ibaresi eklenmiştir.

MADDE 39-01.07.2012 tarihinde geçerli olmak üzere, bu hizmet kolu kapsamında ki sanat kurumlarında çalışan ve 657 sayılı kanunun ek geçici 16.maddesi kapsamında bulunan sözleşmeli personel,375 sayılı KHK’nin 7. Maddesine göre çalıştırılan Misafir Sanatçı ile Süreli Sözleşmeli Personele gece 24’den sonra yaptırılan ayda 50 saati geçmemek üzere fazla çalışma ücretinin 8 katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenir.

MADDE 40- Devlet Opera Bale Genel Müdürlüğü İdari Sözleşmeli olarak çalıştırılan Koro sanatçıları ile Sanatkâr uzman memurlara her yıl eylül ayında görev esnasında giymesi gereken ve kurumlarınca belirlenen özel kıyafet yardımı yapılır.

MADDE 41- Mesleki yaşı sınırlı olan, İdari Sözleşmeli Bale ve Dans Sanatkârlarına münhasır olmak üzere,5510 sayılı kanunda erken emeklilik şartları düzenlenir ve fiili hizmet zammı her 12 aya 3 ay ilave ile 15 ay olarak uygulanır.

 MADDE 42- 632 sayılı KHK ile Devlet Opera Bale Genel Müdürlüğü ve  Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı Orkestra-Koro ve Topluluklarda, 4/B statüsünden 4/A Statüsüne geçirilen Sanatçılar Devlet Koro ve Toplulukları yönetmeliğinin 29. Maddesi uyarınca, yaptıkları iş esas alınarak İDARİ SÖZLEŞME ’ye (SANATÇI) tabi olur.

MADDE 43- Misafir sanatçı- süreli sözleşmeli personel: Sanat Kurumlarında 375 sayılı KHK’nın ek 7. Maddesi ve bütçe kanununun 23.maddesi uyarınca maliye vizesi ile Süreli Sözleşmeli olarak istihdam edilen personelin istekleri halinde görev yaptığı pozisyonun sözleşme görev unvanına atamalarını yapacak yasal düzenleme çıkarılır.

MADDE 44-Misafir sanatçı- süreli sözleşmeli personel: Sanat Kurumlarında 375 sayılı KHK’nın ek 7. Maddesi ve bütçe kanununun 23.maddesi uyarınca maliye vizesi ile Süreli Sözleşmeli olarak istihdam edilen personelin 4688 sayılı Kamu Görevlileri ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu gereğince sendika üyesi olabilirler.

MADDE 45 -87/11782 sayılı Devlet Sanatçıları ve Sanatçıların sözleşmeli olarak çalıştırılmalarına dair esaslar başlıklı Bakanlar Kurulu kararının 9.maddesinde d “…olağanüstü gayret ve çalışmaları sonucunda emsallerine göre başarılı görev yaptıkları tespit edilenlerle ilgili bakanın teklifi ve başbakanlık onayı ile 2 aylığa kadar(2 aylık dâhil) ücret teşvik ikramiyesi olarak verilir…” ibaresinden sonra gelmek üzere “herhangi bir kurum tarafından özel kriterler getirilemez” hükmü eklenir.

MADDE 46-Sanat Kurumlarında Bale ve Dans Topluluklarında çalışan Sanatkârlar, Misafir Sanatçılar gebeliklerinin başlamasından itibaren durumuna uygun işlerde görevlendirilirler.  Raporlu olmaları durumunda ücretlerinden herhangi bir kesinti yapılamaz.

III- BÖLÜM

SOSYAL HAKLAR

MADDE 1 - YASAL İZİNLER VE TATİLLER

a)Eğitim izni: Çalışanın bir üst öğrenim kurumuna devam etmesi halinde lisans, yüksek lisans ve doktora için süreleri kadar ücretsiz izin verilir. İsteği halinde öğrenim gördüğü İl'e (Özel yasaları olan kurumlarda çalışanlar dâhil) ataması yapılır.

b)Yıllık izinler: Çalışanların kullandığı yıllık izinler iş günü esas alınarak verilir.

c)Doğal Afet İzni: Doğal afet durumlarında kamu çalışanları, sendikaların ve mülki amirlerin birlikte belirleyeceği yöntemle ve sürede ücretli izinli sayılırlar.

d)8 Mart: Dünya Emekçi Kadınlar Gününde kadın çalışanlar ücretli izinli sayılır.(Konfederasyon)

e)1 Mayıs: Resmi tatil olan 1 Mayıs “Emek ve dayanışma Günü” sanat kurumlarında da uygulanır.

f)Ücretli Hafta tatili: 21.1.1924 tarih ve 394 sayılı “Hafta Tatili Kanunu”  Sanat Kurumlarında yevmiyeli çalıştırılan süreli sözleşmeli personele uygulanarak bir gün hafta tatili ücreti ödenir.

MADDE 2- KURUM OLANAKLARINDAN FAYDALANMA

a)İşverenin lojman, kamp, kreş ve benzeri her türlü sosyal tesislerinden çalışanlar, eş ve çocukları ücretsiz olarak yararlanır.

b)Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı sanat kurumlarının sahnelediği

Eserlerden çalışanlar, eş ve çocukları indirimli yararlanır.

c)Kültür ve Turizm Bakanlığı denetiminde olan belgeli turizm tesislerinde, çalışanlarına indirimli hizmet verilmesini sağlar.

d)İşveren, çalışanın ihtiyacı halinde hastalanma, cenaze vb. durumlarda kurumun araçlarından ücretsiz yararlandırır.

MADDE 3-ULAŞIM:

a)İşveren merkez ve taşra teşkilatında çalışanlarının ulaşımını sağlamak amacıyla servis aracını hizmete koyar. Tüm çalışanlar bu hizmetten ücretsiz olarak faydalanır. Güzergâh sendika temsilcisi ile ortak belirlenir. Sanat kurumlarında çalışan personelin, çalışma saatlerine uygun servis verilir.

b)İşveren, mesai saatleri dışında ve resmi tatillerde göreve çağırdığı personele araç tahsis eder.

c)Yukarıda belirtilen hususların işverence yerine getirilememesi halinde işveren yerel yönetimlerin toplu taşıma araçlarından yararlanmasını sağlar. Bunun da gerçekleştirilememesi durumunda, çalışma gün sayısı dikkate alınarak, gidiş-dönüş olmak üzere hesaplanacak tutarda yol ücretini çalışanlara nakden öder.

MADDE 4-KREŞ:

a)En az 50 çalışanı olan işyerleri ile 50'den az çalışanı olan birbirine yakın işyerleri birleştirilerek kreş açılır ve bu hizmetten tüm çalışanların çocukları ücretsiz yararlandırılır.

b)Sanat kurumlarında çalışan sözleşmeli personelin çalışma saatlerine uygun esneklikte çocuk bakım evleri oluşturulur.

MADDE 5- GİYİM YARDIMI

a)Merkez Laboratuarı ve Anadolu Medeniyetleri Müzesinde bulunan Laboratuarlarda çalışan personele giyim yardımı yapılır.

b)Giyim yardımı bedelleri %30 oranında arttırılır.

MADDE 6- YEMEK YARDIMI

Yemek yardımı tüm kamu görevlilerine verilir, mutfağı olmayan kurumlarda çalışanlara yemek yardımı nakdi olarak ödenir.

MADDE 7- MESLEK HASTALIKLARI, İŞ KAZASI VE İŞ GÜVENLİĞİ

a)Bakanlık bünyesinde, konfederasyon ve sendikaların yanı sıra konuyla ilgili meslek örgütlerinin ve işveren temsilcilerinin eşit katılımıyla İş Kazası ve Meslek Hastalığı Kurulu oluşturulur.

b)Bu kurul tarafından iş kazaları ve iş güvenliği ile ilgi konuları tespit etmek amacıyla Meslek Hastalıkları, İş Kazası ve İş Güvenliği Tüzüğü oluşturulur. Bu konuda uluslararası standartlara riayet edilir.

c)İşyerlerinde iş güvenliği ile ilgili önlemlerin alınması amacıyla işveren vekili ve sendika temsilcilerinin eşit katılımıyla "iş güvenliği kurulları" oluşturulur.

d)İş nedeniyle meydana gelen hasar ve zararlar işveren tarafından karşılanır.

e)İş Kazası veya meslek hastalığı nedeniyle ölen kamu çalışanının işsiz eşi veya çocuğu veya kardeşi ilgili kamu kurumu tarafından işe alınır.

f)Zararlı kimyasallara maruz kalan çalışanlar yılda bir kez zorunlu sağlık taramasından geçirilir.

g)Bakanlık bünyesinde olan laboratuarlar, müzeler, kütüphaneler ve sanat kurumlarında sürekli radyoaktif, zehirli ve tehlikeli maddelerle çalışılan birimlerde gerekli tedbirleri alır.

h)Tüm sahnelerde, oyun saatlerinde sağlık görevlisi bulundurulur.

l)İşçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuatına gürültü ve yük taşıma yönetmelikleri eklenir.

m)Sanat kurumlarında "ağır iş yapamaz" heyet raporu alan personel uygun bir birime verilir ve ağır iş verilemez.

MADDE 8- Sanat kurumlarında, turne gidiş ve dönüşlerinde aynı gün turne görevlilerine iş yaptırılamaz, yaptırılırsa 1 günlük mesai ücreti ödenir.

MADDE 9-Tüzel kişiliği olan kurumların iç düzenlemeleri Toplu Sözleşme Hükümlerine aykırı olamaz, olduğu takdirde Toplu Sözleşme Hükümleri uygulanır.

MADDE 10-Bakanlığın ya da Sanat Kurumunun doğrudan sorumluluğunda olmayan turne ve festivallerde kamu görevlilerinin çalıştırılması özel görevlendirme sayılır ve bu görevlendirmeler ücrete tabidir.

MADDE11-Yürürlük ve imza;

a)68  esas maddeden oluşan ve/ .... / 201 tarihinde, taraflarca

4 suret olarak imzalanan bu Toplu İş Sözleşmesi / .... / 201....

tarihinde yürürlüğe girer ve/ .... / 201... tarihinde sona erer.

b)Yeni sözleşme görüşmelerine eski sözleşmenin bitim tarihinden 60 gün önce başlanır.

c)Yeni sözleşme imzalanıncaya kadar, eski sözleşme hükümleri geçerlidir.

İşveren YetkilileriSendika Yetkilileri

Broşür Ektedir.

 

Okunma 14735 defa Son Düzenlenme Pazartesi, 11 Nisan 2016 10:14