Kültür Sanat Sen

Kültür Sanat Sen

Cuma, 11 Ekim 2013 12:33

MALİ YÖNETMELİĞİMİZ...

 


KÜLTÜR SANAT -SEN


MALİ YÖNETMELİK

Bu yönetmelik ile Kültür Sanat-Sen örgütlülüğü bünyesinde mali konularla ilgili tüm işleri belirli standarda ulaştırmak ,mali kaynaklarımızı,düzenli bir şekilde takip edebilmek için hazırlanmış bulunmaktadır.


‘’MALİ YÖNETMELİK’’ le tüm birimler arasında uygulamada bütünselliği,mali denetime ilişkin esasları düzenlemek ve Kültür Sanat-Sen mali yapısına ilişkin
Hukuki durumun belirlenmesi amaçlanmıştır.


Bu yönetmeliğin öngördüğü,usul ve esasları doğrultusunda işlemler yapılarak aksaklığın yaratılmaması örgütlülüğümüz için önemli ve kurumsallaşmanın temel şartıdır.

MALİ İŞLER UYGULAMA YÖNETMELİĞİ


1- GENEL HÜKÜMLER


AMAÇ


MADDE 1: Bu yönetmeliğin amacı; Kültür Sanat-Sen sendika merkez ve şubelerinde mali işlemlerinin yasalara, tüzüğe ve genel kurul kararlarına uygun olarak yapılmasını, 4688 sayılı yasa ve tüzüğün mali hükümleri gereği sağlanacak gelirlerin genel kurulca onaylanan bütçe ile uyumunun sağlanmasını, giderlerin gerçekleşmesi sırasında izlenmesi zorunlu yolun belirlenmesini, gelir ve giderler ile demirbaş kayıtlarının yasa ve tüzük hükümlerine uygun tutulması, mali konularda üyelere, denetim organlarına ve karar organlarına kolay, açık ve sağlıklı bilgi verilmesini sağlamak ve muhasebe kayıt ve nizamının genel onay görmüş muhasebe ilkeleri doğrultusunda kayıt altına alınmasını sağlamak, şubelerin mali konularda uygulama birliğinin sağlanması çalışmalarının yönlendirilmesini amaçlar.

KAPSAM
MADDE 2: Bu yönetmelik Kültür Sanat-Sen Genel Merkez, Şube ve Temsilciliklerde yürütülen bütçe, gelir-gider harcama, mal ve hizmet alım-satım ile ilgili işlemleri kapsar.

DAYANAK
MADDE 3: Bu yönetmelik Kültür Sanat-Sen tüzüğüne ve 4688 sayılı yasaya dayanılarak düzenlenmiştir.

YETKİ
MADDE 4: Sendikanın gelirlerini toplama ve bunları harcama yetkisi Genel Merkez’e aittir. Genel Merkez Şube ve şubeye bağlı temsilciliklere harcama yetkisi verebilir.

ll.MALİ İŞLEYİŞ

Madde-5 Genel Mali Sekreterin Görevleri;


a) Sendikanın muhasebe işlerinin yürütülmesini sağlamak,
b) Sendikanın dönem içi ve dönem sonu geçici ve kesin bilanço gelir-gider tablosu ve mizanları ile mali raporlarını Merkez Yönetim Kurulunca belirlenen sürelerde Merkez Yönetim Kurulunun bilgi,onay ve kararına sunmak,
c) Sendika gelirlerinin toplanmasını, harcamalarının bütçe esaslarına göre yapılmasını , muhasebe kayıtlarının gerektiği gibi yürütülmesini sağlamak,
d) Vergi ve sigorta primlerinin zamanında ödenmesini sağlamak,
e) Sendikanın taşınır ve taşınmaz mal varlığı ile ilgili belgeleri ve demirbaş kayıtlarının usulüne uygun tutulmasını sağlamak,
f) Şubelere gönderilen avansların işletme defteri esasına göre tutmalarını her ay sonunda şube harcama belgelerini Genel Merkeze göndermelerini sağlamak,
g) Sendika hesaplarını her an iç ve dış denetime hazır bulundurulmasını sağlamak,
h) Merkez Yönetim Kurulu kararı varsa sendika mallarının(taşınır ve taşınmaz)sigorta ettirilmesi,
i) Sendika gelirlerini elde edildikleri tarihten itibaren Yönetim Kurulunca belirlenecek olan banka veya resmi kurumlara yatırmak,
j) Merkez Yönetim Kurulunun belirleyeceği ,sendikanın günlük ihtiyaçları için,parayı sendika kasasında bulundurmak,
k) Kaynakların verimli şekilde kullanılması için gerekli olan çalışmaları yapmak ve bunları raporlar halinde yetkili kurullara sunmak.
l) Yetkili kurullarca belirlenmiş esaslar çerçevesinde şube paylarını hesaplayarak zamanında şubelere aktarmak ve şubelerin ek avans isteklerinin değerlendirerek yetkili kurullara sunmak.
m) Yönetmelikle ilgili yönergeleri hazırlamak.
n) Genel Merkez adına yapılan her türlü harcamayı giderleştirmek.
o) Çalışmalarından dolayı merkez yönetim kuruluna karşı sorumludur.

IIl-BÜTÇE

Sendikanın gelir ve giderleri Genel Kurulda belirlenen bütçede gösterilir. Genel Merkez ve şube gelir/giderlerini Genel bütçe haline getirerek Genel Kurula sunar. Genel kurullarda kabul edilen tahmini bütçeler yönetim kurullarınca program bütçe’ye dönüştürülür. Bütçede her hizmet biriminin yeri ve bunlara ayrılan ödenek ayrı ayrı gösterilir. Yönetim kurulları bütçenin değişik bölümleri arasında aktarma yapabilir ve bu durumda örgütü bilgilendirir. Bütçede gösterilmeyen gelirler toplanamaz, gider yapılamaz. Ancak, yetkili Genel Kurul kararı ile yapılabilir. Ek bütçe yapma yetkisi Genel kurula aittir. Merkez Yönetim Kurulu Genel Kurulda kabul edilen ve fasıllar arasında aktarma yetkisi verilen bütçede fasıllar arası aktarma yetkisine sahiptir. Ödenti gelirlerinin %10’u (yüzde on) üyelerin eğitimi için ayrılır. Genel Merkezin yaptığı mesleki ve sendikal eğitimi giderleri bu fondan karşılanır. Bu fondan tüzükte belirtilen amacı dışında harcama yapılamaz.

A-SENDİKA GELİRLERİ

Gelir Kaynakları : Sendikanın gelirleri 4688 yasa gereği aşağıdaki gibidir.
MADDE 6: Sendikanın gelir kaynakları şunlardır.
a) Üye ödentileri
b) Dayanışma ödentileri
c) Bağış ve yardımlar
d) Malvarlığı gelirleri, Malvarlığı değerlerinin devir, temlik, kiralama ve satışlarından doğan gelirler, faiz gelirleri.
e) Yayın gelirleri
f) Sosyal ve kültürel etkinliklerden elde edilen gelirler
g) Kamp gelirleri
h) İktisadi İşletme gelirleri
i) Telif hakları gelirleri
j) Proje gelirleri
k) Demirbaş satış gelirleri
l) Diğer gelirler
a)Üye Ödentileri:
Üyelerin aylık gelirlerinin (damga vergisi matrahından) binde %0.5 oranında işyerindeki mutemet tarafından bordro üzerinden kesilir. Mal Müdürlükleri veya Saymanlıklar ödentileri kesintiyi izleyen en geç 5 gün içerisinde Genel Merkez hesabına aktarır. İşyeri Temsilcileri işyerindeki üyelerin kesinti listesinin bir örneğinin o işyeri mutemedi tarafından Genel Merkeze gönderilmesini sağlar. Bir adedini ise şubesine verir. Şubeler, işyerinden gelen kesinti listesini üye kayıtları ile karşılaştırdıktan sonra icmalini yaparak Genel Merkeze gönderir. Genel Mali Sekreter işyerlerinden gelen kesinti listeleri ile şubelerden gelen icmal listelerini kontrol ederek kayıtlara geçirir.
b) Diğer gelirlerin toplanması genel kurul, bütçe, tüzük ve yasal düzenlemeler çerçevesinde Merkez Yönetim kurulunun belirleyeceği usul ve esaslara göre gerçekleştirilir. Şubeler , temsilciler ve üyeler gelirleri toplamaya yetkili değildir.
b)Dayanışma Ödentileri:
Emekliye ayrılan üyelerden alınan ödentilerdir. Makbuz karşılığı alınır ve bağış kaydedilir.
c)Bağış ve Yardımlar:
4688 sayılı yasa hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla; sendikanın amaç ve ilkelerine ters düşmeyecek biçimde, üyelerinden ve başkalarından bağış, bağlı olduğu yurtiçindeki ve yurtdışındaki üst kuruluşlardan bağış alabilir. Bağış girişi, harcaması bütçede gösterilir yada ek bir kararla bütçeye eklenir.
d)Malvarlığı Gelirleri :
Gerekli taşınmaz malların alınması, satılması yada devredilmesi için Merkez Yönetim Kurulu yetkilidir. Genel Mali Sekretere bu
konuda MYK görev verebilir.
e)Sosyal ve Kültürel Etkinliklerden Elde Edilen Gelirler:
Genel Merkez, Şubeler ve temsilcilikler, sosyal ve kültürel etkinliklerde bulunabilir. Bu tür etkinliklerde örgütsel dayanışma, büyüme ön plana çıkarılır. Ticari düşünülmez. Her hangi bir ekonomik getirisi, eylem ve etkinliklerde kullanılmak üzere şubelerde oluşturulan sosyal etkinlik fonuna aktarılır. İlçelerde elde edilen sosyal etkinlik gelirleri şubelere gelir kaydedilir. Öncelikle temsilciliklerin ihtiyaçlarının giderilmesi için harcanır.
f)Kamp Gelirleri :
Üyelerimizin dinlenme, dostluk, dayanışma ve örgütsel ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla sendika iktisadi işletmesi tarafından yapılacak dinlenme, kamp vb organizasyonlardan elde edilen gelirlerdir.
g)İktisadi işletme :
Sendika iktisadi işletmesinin faaliyetleri neticesinde oluşan net gelirlerdir.
h)Telif Hakları :
Sendikanın yapmış olduğu veya yaptırmış olduğu araştırma, inceleme vb gibi ayni olmayan haklardan elde edilen gelirlerdir.
B - SENDİKANIN GİDERLERİ
MADDE 7:Sendika giderleri:
a)Şube avansları:
Üyelerden kesilerek Genel Merkez hesabına yatan üye ödenti gelirlerinin % 35 avans olarak her ayın en geç 20’sinde şubelerin hesabında olacak şekilde gönderilir.
b)Yolluk, İş ve Ücret Avansları :
Yolluk Kimlere Ödenir?
Genel Merkez, şube ve temsilcilik, yönetim kurulu, denetleme, disiplin, merkezi komisyon üyeleri, sendika çalışanı ya da sendika tarafından görevlendirilen üyelerine ödenir.
Yolluk ücretlerinin belirlenmesi (hesaplanması)
Sendikal görevle il dışına gönderilen yönetici yada görevlilere yol, konaklama ücretinin yanı sıra; her yıl ocak ayında Merkez Yönetim Kurulu tarafından belirlenen günlük yevmiye ödenir.Yevmiye hesaplanmasında 657 sayılı devlet memurlarına verilen harcırah hesaplanması esas alınır.
c) Yolluk Avansları;
İl dışı görevlendirmelerinde merkezde ve şubelerde avans istek formunu görevlilere kendi el yazıları ile doldurtularak ihtiyaçları kadar avans verilir.
Görev dönüşünde; en geç bir hafta içinde, yolluk bildirim formu doldurularak ve belgeleri de eklenerek hesap kapatılır.
Yoluk avans hesaplarını kapatmayan görevlilere yeni yolluk avansı verilmez.
d) iş avansları:
Gerekli görüldüğü hallerde merkezde Merkez yönetim Kurulu’nun oluru, şubelerde ise şube yönetim kurulu kararı ile alınacak mal ve hizmet alımı için yapılan ödemelerdir.Bu ödemeler mal ve hizmetin alımından sonra alacaklının hesabından öncelikle mahsup edilir.
e)Ücret avansı;
Merkez ve şubelerde çalışan personellerin ücretlerinden mahsup edilmek üzere acil ve olağanüstü durumlarda maaş tutarlarının yarısı kadar avans verilebilir. Verilen avansın tamamı ilk ücret ödemelerinde kesilir.
f) Konfederasyon payı :
KESK’in (Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu) tüzüğü gereği belirlenen oran kadar her ay konfederasyon ödentisi olarak ilgili hesaba yazılarak taahhuk ettirilir ve her ay üye ödenti toplamı üzerinden KESK hesabına aktarılır. Konfederasyonun acil ihtiyaçlarını karşılamak, aidatından mahsup edilmek üzere avans gönderilir.
g)Personel ücretleri ve Kira ücretlerinden doğan vergi ve sosyal güvenlik primlerinin ödenmesi:
Şubeler, yönetim bürosu olarak kiralanan yerlerin stopaj ödenmesini şubenin bağlı bulunduğu yerdeki vergi dairesine şube sıfatıyla mükellefiyet tesis ettirerek ödeyecektir.
Şubeler, Genel Merkezin oluru ile part time (parçalı) veya tam süre ile personel çalıştırabilirler. Sürekli çalıştırılan personel ile yazılı hizmet akdi yapılır. Bordrolar ve bildirgeler Genel Merkez tarafından düzenlenerek şubelere gönderilir. Şube personellerinin ücretleri, SSK primleri her türlü yasal kesintileri ve stopaj kira stopaj ödemesi Genel Merkezden yapılan şubelerin bu ödemeleri avansından mahsup edilir.
h) Temsil ve Ağırlama:
Bütçe olanakları ölçüsünde yurtiçinden ve yurtdışından Genel Merkez ve şubeleri ziyarete gelen konuklara ve onlarla birlikte bulunması zorunlu olan sendika yöneticilerine, konukların rehber ve çevirmenlerine, yönetim kurullarının kararı ile verilen yemek, vb. giderler ile sendikayı temsilen gidilen toplantılara yada ziyaret edilen kişi ve kuruluşlara, anma ve programlarına gönderilen çiçek vb. giderler için harcama yapılabilir.
Harcama yapılırken bütçe olanakları dikkate alınır.
i) Profesyonel Yönetici Ücretleri
Merkez Yönetim Kurulu üyeleri aylıksız izinli olduklarında, ücretleri genel kurulda belirlenir. Emekli karşılık ve kesenekleri de sendikaca Emekli Sandığına ödenir.
Şube yönetim kurullarından profesyonel olacak yöneticiler şube genel kurulunda alınan karar üzerine belirlenir. Bu kararın merkez genel kurulunda onaylanması gerekir. Bu kişilerin de ücretleri genel kurul kararına uygun olarak ödenir. Emekli karşılık ve kesenekleri de sendikaca Emekli Sandığına ödenir.


j)Yardımlar:
KESK, Kültür Sanat-Sen ve şubelerin sendikal ilke ve politikaları çerçevesinde, örgütsel bütünlük ve demokratik merkeziyetçilik ilkesine uygun olarak yapılan eylem ve etkinliklerden dolayı;
-Yaşamını yitirenlere,
-Görevine son verilenlere,
-Sendikal çalışmalarından dolayı zarar görenlere,
-Görevinden uzaklaştırılanlara,
-Cezaevine girenlere,
-Ayrıca doğal afetlere maruz kalanlara,
-Görevdeyken kaza geçirenlere,
-Hukuksal yardım başta olmak üzere merkez yönetim kurulunun günün koşullarını ve mağduriyetinin içeriğini de dikkate alarak,süreli yada bir defaya mahsus olmak üzere yardım yapar.
Yardım alan üyeler hukuksal mücadele sonunda göreve döndüklerinde veya mağduriyetleri giderildiğinde sendikadan almış oldukları yardımı geri öderler.

C- ÖDEMELER
Ödeme Yetkisi:
Madde 8- Sendikanın ödemeleri, tüzük hükümleri ve bütçe çerçevesinde, sendikanın genel amacına uygun olarak standardı belirlenmiş belgeler dahilinde Genel Merkezde Genel Başkan ya da genel sekreter ile Genel Mali Sekreterin, şubelerde şube başkanı ya da şube sekreteri ile mali işler sekreterinin imzalarıyla gerçekleşir.
Tüzük amir hükmü gereği Sendika gelirleri, sendikanın amaçları dışında kullanılamaz, hiç kimseye borç olarak verilemez. Hizmet avansları bunun dışındadır
Genel Merkez tarafından yapılacak ödemeler:
a) Merkez Yönetim, denetleme , disiplin, merkezi Komisyon üyeleri, Genel Merkez çalışanları ve Genel Merkez tarafından görevlendirilen eğitmenlerin il dışı görev yollukları,
b) Genel Merkez Genel kurul gideri,
c) Başkanlar Kurulu yemek ve konaklama giderleri
d) Merkezi eğitim çalışmasına çağrılı ve görevli olan katılımcıların yemek ve konaklama ücretleri
e) Sekreterlik toplantılarının yemek ve konaklama ücretleri
f) Bölge toplantıları yemek ve konaklama ücretleri
g) Yurtdışı görevlendirmelerin ücretleri genel Merkez tarafından ödenir.

Şubeler tarafından yapılacak Ödemeler:
a) şube yönetim, denetim, disiplin yada çalışanının il dışında görevlendirildikleri taktirde yollukları, yolluk bildirim formu düzenlenerek ödenir.
b) Başkanlar Kurulunun yolda geçen süre için yevmiye ve yol ücretlerini öderler.
c) Sekreterlik toplantılarının yolda geçen süresi için yevmiye ve yol ücretlerini öderler.
d) Bölge toplantıları yol ücretlerini öderler.
e) İşyeri temsilcileri ve her türlü eğitim çalışmalarının yol ücretlerini öderler.


lV-MAL HİZMET SATIN ALIMI USULÜ VE DEMİRBAŞ İŞLEMLERİ

Madde 9- Genel kurul ve tüzük hükümleri gereği sendikaya alınacak mal ve hizmet alımları yönetim kurulu kararıyla merkez, şube mali sekreterliği başkanlığında oluşturulacak komisyonca gerçekleştirilir.
Teklifler kapalı zarf usulüne göre alınır. Mal ve hizmet alımı için en az 3 teklifin alınması esastır. İlgili komisyonca değerlendirilen teklifler üzerinde arttırma, eksiltme pazarlık gibi yöntemlerle hizmet alımı gerçekleştirilir. Mal ve hizmet alımında sözleşmeler yapılarak kurum ve kuruluşlarda belirli sürelerle hizmet alınır.
Demirbaş Alımı ve Kayıtlarının Tutulması:
MADDE 10
a) Genel Merkez Demirbaşları:
Genel Merkeze satın alınan veya bağış yolu ile sağlanan demirbaşlar önce mali işler dairesine teslim edilir. Dairece kayıtlara alınıp, demirbaş eşya defterine kayıt edilir. Numaralandıktan sonra ilgili servisin hizmetine girmek üzere yine ilgili servis veya birim yetkilisine zimmet karşılığı tutanakla teslim edilir. Armağan olan demirbaşlardan seyirlik olanları küçük demirbaş defterine kayıt edilir ve Kültür Sanat-Sen binası içinde görülecek bir şekilde vitrin içinde sergilenir. Kullanılacak demirbaşlar ilgili servis veya birimde görülecek bir yere numaraları ve cinsleri yazılmak suretiyle asılır.
Kullanılmayacak durama gelen demirbaşlar Merkez yönetim kurulu kararı ile kayıtlardan düşülerek terkin edilir. Ancak bu demirbaşa ait demirbaşlar hesabında takibin sağlanması için 1.-TL iz bedeli bırakılır. Demirbaşın kayıttan düşülme nedeni ve Yönetim Kurulu kararı defterdeki açıklama sütununa yazılır. Yine gereksinim fazlası demirbaşlar ya da işe yaramaz demirbaşların satımı ancak Merkez Yönetim Kurulu Kararı ile mümkündür.Satıştan elde edilecek miktar gelir olarak kaydedilir.
b)Şube Demirbaşları :
Şubelere ve temsilciliklere alınan demirbaşlar, şube demirbaş defterine kayıt edildikten sonra yetkili kurulca onaylı bir listesi genel merkeze gönderilir. Şubelerden ve temsilciliklerden gelen demirbaş listeleri genel merkez demirbaş defterine işlenir. Şubeler yıl sonunda demirbaş envanteri yaparak envanterin bir suretini genel merkeze gönderir. Şube demirbaşların kayıttan düşülmesi veya satılması şube yönetim kurulu kararı gerçekleşir. Bu durum, genel merkeze yönetim kurulu kararı ve gerekçesi ile bildirilir.
Diğer uygulamalar genel merkez demirbaşları için uygulanan usul ve esaslara tabidir.
Demirbaş Kaydı:
Madde 11- Sendika demirbaşları, yerleşmiş usullere göre, Devlet Ayniyat Talimatnamesi de dikkate alınarak, demirbaş defterine yazılır. Defterdeki ilgili sütuna demirbaşların fiyatı mutlaka yazılır. Demirbaş hediye gelmişse, değeri öğrenilir ya da bilirkişiden de yararlanarak bir komisyonca saptanan değer demirbaş defterine yazılır.
Demirbaşlar numaralanarak kullanıma sunulur.
Hatıra olarak verilen eşyalar da kayda geçilir ve sendika da uygun yerlerde sergilenir. Bu tür eşyanın üzerine hediye eden kişi ya da kuruluşun adı ve verildiği tarih yazılır.
Kitaplık için ayrı demirbaş defteri tutulur.
Demirbaşlar gider olarak işlem görmez.
Demirbaşların Hizmete Konulması:
Madde 12-Satın alınan veya bağış yoluyla sağlanan demirbaşlar önce Genel Mali Sekretere teslim edilir. Dairece fişi kesilip, demirbaş eşya defterine kaydedilir. Numaralandıktan sonra da ilgili servisin hizmetine girmek üzere tutanakla teslim edilir.
Armağan edilen demirbaşlardan seyirlik olanları küçük demirbaş defterine kaydedilir ve Kültür Sanat-Sen binası içinde görülebilecek en uygun yerde bir vitrin içinde korunur.
Kullanılamayacak duruma gelen demirbaşlar Yönetim Kurulu kararı ile terkin edilir. Ancak demirbaş hesabında 1.-TL, iz bedeli bırakılarak takibi sağlanır. Demirbaşın kayıttan düşüldüğü defterdeki sırasına da açıklaması ile birlikte yazılır.
Kayıttan düşme, gereksinme fazlası ya da işe yaramaz demirbaşların satılması Yönetim Kurulu Kararı ile gerçekleştirilir. Bu satışlardan elde edilen para gelire yazılır.
Demirbaşın Kayıttan Düşürülmesi:
Madde 13- Demirbaşlar eskime, yıpranma, kaybolma ve başka yere aktarılma nedeniyle kayıttan düşürülür. Şubeler, kayıttan düşme sonucunu yazı ile Genel Merkeze bildirirler.
Kişiler tarafından kasıtlı olarak kaybedilen ya da kullanılmaz duruma getirilen demirbaşın aynısı o kişiye yeniden aldırılır. Aynısı bulunamazsa, komisyonun saptaması, ilgili yönetim kurulunun kararı ile o andaki geçerli bedelden ödetilir. Bu gerçekleşmezse yargı yolu açıktır.
Fazla demirbaşlar, Merkez Yönetim Kurulunun onayı ile genel merkeze ya da başka şubelere aktarılabilir
V- MUHASEBE USULÜ ,TUTULACAK DEFTERLER VE KULLANILACAK DİĞER BELGELER

Muhasebe Usulü
Madde 14- Sendikanın muhasebe usulü, Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca çıkarılan muhasebe sistemi uygulama genel tebliğinde belirtilen tek düzen hesap planına uygun bilanço esasıdır. Şubelere tüzük gereği gönderilen %…. avans payı ilgili şubenin avans hesabına borç yazılmak suretiyle aktifleştirilir.Şubeler, işletme defteri esasına göre muhasebe kayıtlarını tutacaktır. Şubeler, örneği bu yönetmelikte belirtilen gelir gider cetvelini üç nüsha olarak tanzim ederek iki nüshasını ilgili ayın takip eden en geç 30’una kadar harcama belgeleri ile birlikte genel merkeze göndereceklerdir. Şubelerin giderleri, gelir/gider cetvelindeki gider kalemleri ve harcama belgelerine dayalı olarak şube gider hesabına borç kaydedilerek ilgili şubenin avansından düşülecektir. Şubelerin, gider belgeleri, her ay sonunda gelir/gider cetveline bağlı olarak genel merkeze gönderilecektir. Şube harcama belgeleri genel merkez Genel Mali Sekreterince kontrolü yapılacaktır. Gelir Gider cetvellerini süresi içerisinde göndermeyen şubelere %..... avans paylarının gönderilmemesi MYK’nı yetkisi dahilindedir.
Üye ödenti gelirleri saymanlık bazında cari hesaplarda izlenecek.
Tutulacak Defterler:
Madde 15- Genel Mali Sekreterinin tutacağı defterler şunlardır.
a) Defter-i kebir
b) Yevmiye defteri
c) Envanter defteri
d) Demirbaş defteri
e) Kasa defteri
f) Gelir makbuzları zimmet defteri
g) Gider Pusulası zimmet defteri
h) Ödenti defteri
i) Gerekli görülen öteki defterler
Şubelerde bu defterlerden d-f ve g bentlerinde gösterilenler ile işletme defteri tutulur.
4688 yasa bu yasaya bağlı olarak çıkarılan tüzük ve yönetmelikte belirtilen ayrıca 213 sayı Vergi Usul Kanunu gereğince tutulması zorunlu olan defterlerden ödenti defteri, Yevmiye Defteri, Envanter Defteri, Defter-i Kebir ve şubelerde kullanılacak olan işletme defterleri yönetim dönemi esasına göre olağan genel kurullardan 15 (onbeş) gün öncesinden kullanılacak yönetim dönemi belirtilerek noterden onaylatılması zorunludur. Demirbaş Defteri, Gelir Makbuzları Zimmet Defteri, Gider Makbuzları (Pusulası) Zimmet Defteri gibi defterler, defter sayfalarının bitmesi durumunda noterden yeniden onaylatılır.
Gider Belgeleri ve Diğer Belgeler:
Gider Belgeleri:
Madde 16- Giderler, yönetim kurulu veya diğer yetkili organların alacağı kararlara göre 213 Sayılı Vergi Usul Kanunun öngörmüş olduğu; Fatura, Serbest Meslek Makbuzu, Gider Pusulası, Perakende Satış Fişi (Yazar Kasa Fişi), Ücret Ödemeleri için Yasalara uygun olarak düzenlenmiş Bordrolar, Kira ödemesi için banka dekontları, Vergi ve Sigorta prim ödemelerinde ilgili kurumca düzenlenmiş tahsilat makbuzları, Yolluk ödemelerinde usulüne uygun olarak düzenlenmiş Yolluk Bildirgesi, diğer vergi ve harçlar için ilgili kurumca düzenlen tahsilat makbuzları ve bu yönetmelik ekinde düzenlen Ayrıntılı Harcama Listesine dayanılarak yapılır. Bu belgelerin dışında tutanak, makbuz gibi belgeler gider belgesi niteliğinde değildir. Bunlara dayanılarak herhangi bir gider yapılamaz. Vergi, sosyal sigorta primi, haberleşme, su, elektrik, havagazı, kira, kırtasiye ve buna benzer zorunlu giderler, genel sekreter ya da yönetim kurulu sayman üyesince yapılır. Bunlar için ayrıca yetkili organların kararı alınmaz.
Gider ve Gelir belgeleri, bilgisayar ortamında düzenlenen Tahsil, Tediye ve Mahsup fişine bağlanır. (Şubelerde bu fişlerin yerine örneği bu yönetmelikte belirlenen aylık gelir-gider cetveline bağlanır.) Bu fişlerde fiş tarihi, fiş no, yevmiye no, açıklama fişi düzenleyen,kontrol eden ve yetkili imzaların bulunduğu sütunların bulunması gerekir. Gelir ve Gider belgeleri bağlanmış olan fişlerde fişi düzenleyenin imzası, kontrol edenin imzası ve imza yetkisi bulunan yönetim kurulu üyelerinden herhangi ikisinin müştereken imzasının bulunması esastır.
Diğer Belgeler:
Madde 17-
1) Tahsil Fişi
2) Tediye Fişi
3) Mahsup fişi
4) Gelir makbuzu
5) Ödeme makbuzu
6) Yolluk Avans İstek formu
7) Ücret Hesap Pusulası
8) Yolluk Bildirgesi
9) Gider Çizelgesi
10) Harcama Belgesi
1) Tahsil Fişi: Kasa nakit girişleri için düzenlenir. Bilgisayar ortamında düzenlenen bu fişte; fiş tarihi, fiş no, yevmiye no, açıklama fişi düzenleyen, kontrol eden ve yetkili imzaların bulunduğu sütunlar bulunur. Bankalardan alınan dekontlar ve nakit tahsil edilen gelir makbuzları fişe bağlanır. Günlük kasa girişleri için gün bitiminde tanzim edilir ve tahsilat işlemlerini muhasebe defterlerine geçirmek amacıyla kullanılır. Toplamı, o gün kasaya giren miktarı ifade eder.
2) Tediye Fişi: Kasa nakit çıkışları için düzenlenir. Bilgisayar ortamında düzenlenen bu fişte; fiş tarihi, fiş no, yevmiye no, açıklama fişi düzenleyen, kontrol eden ve yetkili imzaların bulunduğu sütunlar bulunur. Gider ve diğer ödeme belgeleri fişe bağlanır. gün bitiminde tanzim edilir ödeme işlemlerinin muhasebe defterlerine geçirilmesi amacıyla kullanılır. Toplamı, kasa çıkışları ödemelerini verir.
3) Mahsup Fişi: Kasa işlemi dışında her türlü işlemler için düzenlenir. Bilgisayar ortamında düzenlenen bu fişte; fiş tarihi, fiş no, yevmiye no, açıklama fişi düzenleyen, kontrol eden ve yetkili imzaların bulunduğu sütunlar bulunur. İşlemlere ait belgeler fişe bağlanır.
4) Gelir makbuzu: Nakit ve elden tahsil edilen gelirleri belgelendirmek için kullanılır. Makbuz, bir ana, iki kopya olmak üzere üç nüshadan oluşur. Aslı ödeyene verilir, ikinci kopya kasa tahsil fişine bağlanır, üçüncü kopya dip koçan olarak saklanır. Gelir makbuzuna gün, hesap numarası ve adı, paranın kimden ve ne amaçla alındığı ve tutarı yazılır. Bir nüshanın mühürünün olması ve tahsil edenin adı ile imzasının olması zorunludur.
5) Ödeme Makbuzu: avans ödemelerinde kullanılır. Tek nüshadır, tarih, ödemenin mahiyeti, kime ödendiği yazılır. Ödenen kişinin adı soyadı yazılıp imzası alınır. Kasa Tediye fişine bağlanır.
6) Yolluk ve Ücret Avans İstek Formu: Tüzük ve yönetmelik hükümlerine göre kendilerine yolluk ödemesi yapılacaklara ve sendika personeli olanlara verilecek ücret avans ödemelerinde kullanılır. Formda; Avans istek gerekçesi, Avansın miktarı, avansı alanın adı soyadı ve imzası bulunur. Form avans talep eden tarafından kendi el yazısı ile doldurulur. Genel mali sekreterin ve imzaya yetkili yönetim kurulu üyesinin imzasının bulunması gerekir. Form tediye fişine bağlanır.
7) Ücret Ödeme Makbuzu (Hesap Pusulası): Çalışanların ve Yöneticilerin ilgili ayda hak ettikleri ücret, fazla çalışma, ikramiye vb. ile ücret sayılan ödemelerin tutarını, yapılan kesintileri ve alanın imzasının bulunduğu belgedir. 2 nüshadır, 1 nüshası ilgiliye verilir.
8) Yolluk Bildirgesi : Tüzük ve yönetmelik gereği kendilerine yolluk ödemesi yapılacaklara tüzük ve MYK kararı ile diğer yasalara uygun olarak düzenlenen gider belgesidir. Örneği bu yönetmelik ekinde düzenlenmiştir. görevlinin imzasını taşıyan bu belge, görevi veren sekreter ile Genel Mali Sekreterin imzaları ile işleme konulur veTediye/mahsup fişine bağlanır.
9) Gider Çizelgesi : Örneği bu yönetmelik ekinde düzenlenen gider çizelgesi ile şehir içi otobüs , PTT vb giderler için düzenlenen yönetim kurulu tarafından onaylanması halinde gider belgesi niteliği taşıyan belgedir. Tediye fişine bağlanır.
10) Harcama Belgesi: Örneği bu yönetmelik ekinde düzenlenen harcama belgesi; Perakende satış fişi (yazar kasa fişi) gibi belgelerin bağlandığı harcamayı yapanın adı soyadı harcama konusu ve harcamayı yapanın imzasının yer aldığı aynı zamanda mali sekreterin imzasının bulunduğu belgedir. Bu belge eki perakende satış fişi ile birlikte tediye fişine bağlanır.
Örnek Belgeler:
Madde 18-Merkez ve şubelerce kullanılacak belgelerin örnekleri, bu yönetmeliğe eklenmiştir. Bunun dışında gerekli olanlar da Genel Merkezce hazırlanır ya da belirlenir.
Örnek belgeler, Genel Merkezce ya da örneği değiştirilmeden şubelerce çoğaltılıp kullanılır.

VI. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Rapor Verme Yükümlülüğü:
Madde 19- Şubeler, her ay Genel Merkeze gelir-gider raporu vermekle yükümlüdürler.
Merkez Yönetim Kurulu, şubelerden aldığı raporla, her şubenin gelir-gider ve ödenti akış durumunu yayınlayarak ya da çoğaltıp dağıtarak üyelerin bilgilenmesini sağlar.
Her şube, uygun aralıklarla kendi gelir-gider durumunu üyelerine yazılı olarak açıklamakla yükümlüdür.
Ödentisini aksatan üye ve birimler, üst yönetimce yazılı olarak uyarılır.
Genel Kurul ve Mali Yılda Hazırlanacak Raporlar:
Madde 20- Sendika Genel Merkez ve şube hesapları olağan genel kurul dönemleri esas alınarak bağlanır. Mali Yıl esasına göre takip eden yılın en geç Mart ayının sonuna kadar Bilanço ve Gelir/Gider Tablosu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve KESK gönderilir. Genel Kurullara yönetim dönemi esas alınarak düzenlenen Bilanço ve Gelir/Gider Tablosu ile birlikte 3568 Sayılı yasa gereğince yetkili kılınmış meslek mensubu tarafından düzenlenen mali denetim raporu ve denetim kurulu raporu birlikte sunulur.
Bütçede açık görünüyorsa gerekçeleri bütçe raporunda açıklanır.
VII.GEÇİCİ HÜKÜMLER:
Madde 21- Profesyonel yöneticiye geldiği iş yerinde almakta olduğu aylık maaşı sendikaca karşılanır.Yıllık maaş artışı aynen yansıtılır.Genel Kurul kararı ile MYK ya verilen yetkiye dayanarak profesyonel yöneticinin aylık maaşı %10 ile%30 aralığında artırılabilir.
VIII. YÜRÜRLÜK HÜKÜMLERİ
Madde 22- Bu yönetmelik Merkez Yönetim Kurulunun 11/10/2008 gün ve 22 sayılı kararıyla yürürlüğe girmiştir.
Madde 23- Bu yönetmelik Kültür Sanat-Sen Merkez Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

 

Cuma, 11 Ekim 2013 12:31

DİSİPLİN YÖNETMELİĞİMİZ...

KÜLTÜR SANAT-SEN
(KÜLTÜR, SANAT VE TURİZM EMEKÇİLERİ SENDİKASI)
GENEL MERKEZ VE ŞUBELER
DİSİPLİN KURULU YÖNETMELİĞİ

Tarih :18.06.2012 Karar No :64

I. BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER
AMAÇ
Madde l- Bu yönetmelik, Kültür Sanat ve Turizm Emekçileri Sendikası Merkez ve Şube Disiplin Kurullarının Kuruluş, Yetki ve Görevleri ile Disiplin Cezalarını, Kültür Sanat-Sen Tüzüğü doğrultusunda düzenler.
KAPSAM
Madde 2- Bu yönetmelikte düzenlenen Disiplin kurulları şunlardır:
a) Kültür Sanat-Sen Merkez Disiplin Kurulu
b) Kültür Sanat-Sen Şube Disiplin Kurulu
DAYANAK
Madde 3- Bu yönetmelik, Kültür Sanat-Sen Tüzüğüne dayanılarak hazırlanmıştır.
TANIMLAR
Madde 4- Bu yönetmelikte geçen;
Konfederasyon: Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonunu (KESK)
Sendika: Kültür, Sanat ve Turizm Emekçileri Sendikasını (Kültür Sanat-Sen)
Tüzük: Kültür Sanat-Sen Tüzüğünü
Yönetmelik: Genel Merkez ve Şubeler Disiplin Kurulu Yönetmeliğini
Disiplin kurulu: Genel Merkez ve Şube Disiplin Kurulunu
Yönetim Kurulu: Genel Merkez ve Şube Yönetim Kurulunu ifade eder.


II. BÖLÜM
DİSİPLİN KURULLARININ OLUŞUMU
Madde 5- Disiplin Kurulu üyeleri, kendi Genel Kurullarınca, sendika üyeleri arasından gizli oy, açık sayım ve dökümle seçilir. Genel Merkez ve Şube Disiplin Kurulları 3 (üç) asil ve 3 (üç) yedek üyeden oluşur.
Disiplin Kurullarının Görev Dağılımı
Madde 6- Disiplin Kurulları, seçim sonuçlarının kesinleştiği tarihten itibaren 7 (yedi) gün içinde en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak, üyeleri arasından, bir başkan ve bir raportör seçer. Görev dağılımını, Genel Merkez Disiplin Kurulu Genel Merkez Yönetim Kuruluna, Şube Disiplin Kurulu Şube Yönetim Kuruluna yazıyla bildirir.
Disiplin Kurullarının Üyeliklerinin Boşalması
Madde 7- Disiplin Kurulları üyeliklerinde boşalma olması halinde, Disiplin Kurulu Başkanı sıradaki yedek üyeyi 7 (yedi) gün içinde göreve çağırır. Asil üyeliğe çağrı Merkezde, Merkez Disiplin Kurulu, Şubelerde, Şube Disiplin Kurulu tarafından yapılır. Yeni görev dağılımını, Genel Merkez Disiplin Kurulu Genel Merkez Yönetim Kuruluna, Şube Disiplin Kurulu Şube Yönetim Kuruluna bir yazıyla bildirir.

III. BÖLÜM
DİSİPLİN KURULLARININ YETKİ VE GÖREVLERİ
Madde 8- Disiplin Kurulları, Sendikanın amaç ve ilkelerine ve Genel Kurul kararlarına aykırı hareket ettiği öne sürülen üye ve yöneticiler hakkında soruşturma yapar. Gerekli yazılı ve gerekli görülürse sözlü savunma alınmak koşulu ile soruşturma sonucunda iddia kanıtlanırsa, ilgiliye, bu yönetmelikte belirtilen cezalardan, yetkisine giren ve uygun olanı verir.
Bu yetki ve görevler aşağıda tanımlanmıştır:
1) Şube Disiplin Kurulu, bağlı olduğu Şube üyeleri ve Yöneticileri hakkında, Şube Yönetim Kurulu ve üyeler tarafından getirilen iddia ve şikayetleri inceler. Gerekli soruşturmayı yaparak bir rapor halinde gereği için Şube Yönetim Kuruluna bildirir.
2) Merkez Disiplin Kurulu; Şube Yönetim Kurulları, Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Denetleme Kurulu tarafından getirilen iddia, şikayet ve raporları inceler.
3) Disiplin Kurulları, gerekli soruşturmayı yaparak tespit ettiği suçun ağırlığına göre üye ve organlarda görevli olan yöneticiler hakkında verilecek cezaları belirler.
Yönetici ve Üyelerin Disiplin ile İlgili Görevleri:
Madde 9- Sendika yöneticileri ve üyeleri, Disiplin Kurulunun soruşturmalarını kolaylaştırmak ve belgelerin sağlanmasına yardımcı olmakla yükümlüdür.

IV. BÖLÜM
İŞLEYİŞ
Disiplin Kurullarının Toplanma Zamanı
Madde 10- Disiplin kurulları; Yönetim Kurulunun kararı ve çağrısı üzerine toplanabileceği gibi, gerekli görüldüğü hallerde Disiplin Kurulu Başkanının ya da üye salt çoğunluğunun, yazılı çağrısı ile de toplanabilir. Toplantıda gündemdeki konuları görüşür.
Disiplin Kurullarının Toplanma ve Karar Yeter Sayısı
Madde 11- Disiplin kurullarının toplanma ve karar alma yeter sayısı üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Mazeretsiz olarak üst üste iki toplantıya katılmayan üyenin disiplin kurulu üyeliği düşer.
Disiplin Kuruluna Başvurma
Madde 12- Sendika tüzüğüne, amaç ve ilkelerine aykırı hareket ettiği iddia edilen üye için, üyeler, üyenin bağlı olduğu Yönetim Kuruluna yazı ile başvururlar. Disiplin Kurulu Yönetim Kurulunun kararı ve çağrısı üzerine, en geç 7 (yedi) gün içinde toplanır. Şikayet edilen üye Genel Merkez Yönetim Kurulunda görevli ise Merkez Yönetim Kuruluna başvurulur. Şikayetçi üyeler başvuruları esnasında Disiplin Kurulunun soruşturmasını kolaylaştıracak bilgi ve belgeleri sunmakla yükümlüdürler.
Başvuru Üzerine Yapılacak İşlemler
Madde 13- Yönetim Kurulunun kararı ve çağrısı üzerine Disiplin Kurulu başkanı tarafından toplantıya çağrılan Disiplin Kurulu şikayeti 5 (beş) gün içinde inceler. En geç beşinci günün sonunda disipline sevk edilen üyenin ifadesine başvurur. Gerek görüldüğü hallerde tanık ifadelerine başvurur, konuyu yerinde inceleyebilir ve gerek görürse uzman görüşüne başvurur. İfadeler yazılı olarak alınır. İfadelerine başvurulacak olanlar başka yerlerdeyse ifadeleri posta ya da elektronik posta yoluyla da alınabilir.
Şikayet edilen üye şikayeti görüşecek Disiplin Kurulunun üyesi ise, konunun görüşüldüğü toplantıya katılamaz.
Savunma Hakkı
Madde 14- Şikayet edilen üyeye savunma hakkı tanınmadan ceza verilemez. Savunma için soruşturma evrakının tebliğinden itibaren 7 (yedi) gün süre tanınır. Disiplin Kurulunun yazılı işlemine rağmen, süresi içinde gerekçesiz olarak ifade vermeyenler ve savunma yapmayanlar hakkında, eldeki bilgi ve belgelere göre karar verilir.
Kararların Gerçekleştirilmesi
Madde l5- Disiplin Kurulu savunmanın alınmasını müteakip, kararını 30 (otuz) gün içinde verir. Üye veya yöneticilere verilecek cezaların gerekçeleri karar defterine yazılır. İlgiliye de yazılı olarak bildirilir.
Kararların Yazılması ve Tebliği
Madde 16- Disiplin Kurulu kararları ve kararların gerekçeleri, Raportör tarafından karar defterine yazılır. Kararlara katılan üyelerce imzalanır. Kararlara katılmayan üye, katılmama gerekçelerini açıkça yazar. Alınan kararlar, soruşturması yapılan üyeye, şikayetçilere ve soruşturması yapılan üyenin bağlı olduğu Yönetim Kuruluna yazı ile tebliğ edilir.
İtiraz Hakkı
Madde 17- Haklarında ceza verilmiş olan üye veya yöneticiler, Şube Disiplin Kurulu kararlarına karşı, 15 (on beş) gün içinde Merkez Disiplin Kuruluna; Merkez Disiplin Kurulu kararlarına karşı da Merkez Genel Kuruluna itiraz edebilirler.

V. BÖLÜM
DİSİPLİN CEZALARI
Disiplin Cezaları
Madde 18- Üyelere ve organlarda görevli olan yöneticilere verilebilecek disiplin cezaları şunlardır:
a) Uyarma
b) Kınama
c) Üyelikten kesin çıkarılma talebiyle sendika üyesinin üyeliğini, Genel Kurul Kararına kadar askıya almak.
Disiplin Kurulunca, üyelikten kesin ihracı gerektiren bir suçun işlendiği tespit edildiğinde ihraç istemi, toplanacak ilk Genel Kurulda görüşülmek üzere Merkez Yönetim Kuruluna bildirir.
Yukarıdaki cezalar, suçun ağırlığına göre tüzük ve sendika organlarının kararları göz önüne alınarak, genel amaçlara uygun olarak saptanır.

VI. BÖLÜM
DİSİPLİN CEZASI VERMEYİ GEREKTİREN DURUMLAR
Uyarma Cezasını Gerektiren Durumlar
Madde 29- Uyarma cezası, üyenin üyelik görevlerini, organlarda görevli olan yöneticilerin yöneticilik görevlerini ve tüzük gereği olan diğer yükümlülüklerini ihmal etmesi durumunda verilir. Bu durumda ilgili, yazılı olarak uyarılır.
Kınama Cezasını Gerektiren Durumlar
Madde 20- Kınama cezası, daha önce uyarma cezası verilmiş üyenin veya organlarda görevli olan yöneticinin, uyarıyı gerektiren durumunu sürdürmesi, sendika organları tarafından usulüne göre verilen görevleri sürekli aksatması, alınan kararlara aykırı hareket etmesi, üyeler arasında yanlı davranması ve tüzük gereği olan yükümlülüklerini yerine getirmede kusurlu davranması durumunda verilir. Ceza ilgiliye yazılı olarak bildirilir.
Üyelikten kesin çıkarılma talebiyle sendika üyesinin üyeliğini, Genel Kurul Kararına kadar askıya almak.
Madde 21- Üyelikten kesin çıkarılma talebiyle üyenin üyeliğini, Genel Kurul Kararına kadar askıya almayı gerektiren haller şunlardır:
a) Kınama cezası ile cezalandırılan bir üye ve yöneticinin kınamayı gerektiren durumunu sürdürmesi
b) Sendikal faaliyetleri kasten engellemek,
c) Sendikal görevleri kasten yerine getirmemek
d) Sendika ana tüzüğüne, Genel Kurul kararlarına, Genel Merkez Yönetim Kurulu kararlarına ve genel hükümlere kasten aykırı hareket etmek,
e) Sendika ilkelerine, amaçlarına ve hedeflerine uymayan eylemlerde bulunmak veya sendikanın amaç ve faaliyetlerinin gerçekleşmesini kasıtlı olarak engellemeye çalışmak,
f) Sendika parasını zimmetine geçirmek,
g) Sendika evrakı üzerinde sahtecilik yapmak
h) Sendikanın maddi ve manevi çıkarlarını kendi çıkarları için kullanmak
i) Üye ya da yöneticilere ve diğer kişilere fiili saldırıda bulunmak
j) Üye, yönetici ve diğer kişilere karşı, cinsel taciz, cinsel istismar veya cinsel tecavüzde bulunmak
Üyelikten kesin çıkarılma talebiyle sendika üyesinin üyeliğini Genel Kurul kararına kadar askıya almak cezasının verilmesi durumunda, üyenin yöneticilik görevi de bulunuyor ise yöneticilik görevi bu süre boyunca kendiliğinden askıya alınır.
Ceza Verme Yetkisi
Madde 22- Bu yönetmelikte belirtilen cezalar konusunda;
a) Şube Disiplin Kurulu: yalnızca Uyarma ve Kınama cezalarını verebilir.
b) Merkez Disiplin Kurulu: Uyarma, Kınama ve Üyelikten kesin çıkarılma talebiyle sendika üyesinin üyeliğini, Genel Kurul Kararına kadar askıya almak cezalarını verebilir.
c) Şube Disiplin Kurulları, vermeye yetkili olduğu cezadan daha ağır bir ceza verilmesini gerektiren durumlarda, dosyayı görüşüyle birlikte, Merkez Yönetim Kuruluna gönderir. Merkez Yönetim Kurulu da konuyu gereği için Merkez Disiplin Kurulu’na gönderir.
d) Merkez Disiplin Kurulu üyelikten çıkarma görüşüne varır ise gerekçeli kararını Merkez Yönetim Kuruluna iletir. Merkez Yönetim Kurulu kararı Genel Kurula taşır, kararı Genel Kurul verir.
VII. BÖLÜM
TUTULACAK DEFTER, DOSYA VE KAYITLAR
Madde 23- Disiplin Kurulları aşağıdaki defter, dosya ve kayıtları tutarlar.
a) Gelen-Giden Evrak Kayıt Defteri
b) Karar Defteri
c) Gelen giden evrakın konulduğu dosyalar
d) Soruşturma Dosyası
Gelen-Giden Evrak Kayıt Defteri, Merkez ve Şube Disiplin Kurulunun imzalarını kapsayan bir tutanakla; Disiplin Kurullarının Karar Defteri de Noter tarafından onaylanır. Disiplin Kurulu ile ilgili evrak ve dosyalar sendika bürosu dışına çıkarılamaz.
Disiplin Kurullarının Harcamaları:
Madde 24- Disiplin Kurullarının gerekli harcamaları sendika bütçesinden, ilgili Yönetim Kurulunca karşılanır.

VIII. BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Tamamlayıcı Kurallar
Madde 25- Bu yönetmelikte belirtilmemiş olan konularda, 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Yasası ve Kültür Sanat-Sen tüzüğü uygulanır.

IX. BÖLÜM
YÜRÜRLÜK HÜKÜMLERİ
Yürürlük Tarihi
Madde 26- Bu yönetmelik Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından hazırlanıp kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme Yetkisi
Madde 27- Bu yönetmeliği, Genel Merkez Disiplin Kurulu yürütür.

Cuma, 11 Ekim 2013 12:26

DENETLEME YÖNETMELİĞİMİZ...

KÜLTÜR SANAT-SEN
(KÜLTÜR SANAT VE TURİZM EMEKÇİLERİ SENDİKASI)

GENEL MERKEZ VE ŞUBELER
DENETLEME KURULU YÖNETMELİĞİ
Tarih :18.06.2012 Karar No :64

I. BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER
AMAÇ:
Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı Kültür Sanat-Sen Genel Merkez, Şube ve Temsilciliklerin mali, idari çalışma düzeni, yetki ve görevleri ile ilgili denetleme esaslarını Kültür Sanat-Sen tüzüğü doğrultusunda düzenlemektir.
Kapsam:
Madde 2- Bu yönetmelikte düzenlenen Kültür Sanat-Sen’in denetleme kurulları şunlardır:
a) Genel Merkez Denetleme Kurulu
b) Şube Denetleme Kurulu
Dayanak
Madde 3- Bu yönetmelik Kültür Sanat-Sen Tüzüğü’ne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4-
Konfederasyon: Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK)
Sendika: Kültür Sanat ve Turizm Emekçileri Sendikası (Kültür Sanat-Sen)
Tüzük: Kültür Sanat-Sen Tüzüğü
Yönetmelik: Genel Merkez ve Şubeler Denetleme Kurulu Yönetmeliği
Denetleme Kurulu: Genel Merkez ve Şube Denetleme Kurulu
Yönetim Kurulu: Genel Merkez ve Şube Yönetim Kurulu’nu ifade eder.


II. BÖLÜM
OLUŞUM
Denetleme Kurullarının Oluşumu:
Madde 5- Kültür Sanat-Sen Genel Merkez ve Şube Denetleme Kurulu üyeleri kendi Genel Kurullarınca sendika üyeleri arasından gizli oy açık sayım ve dökümle seçilir. Denetleme Kurulları 3 (üç) asil 3 (üç) yedek üyeden oluşur.
Denetleme Kurullarının Görev Dağılımı:
Madde 6- Denetleme Kurulları, seçim sonuçlarının kesinleştiği tarihten itibaren 7 (yedi) gün içinde en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak kendi aralarında seçimle görev dağılımı yapar. Denetleme Kurulları bir başkan, bir raportör ve üyeyi belirler.
Görev dağılımını Genel Merkez Denetleme Kurulu Genel Merkez Yönetim Kuruluna,
Şube Denetleme Kurulları, Şube Yönetim Kurullarına yazı ile bildirir.
Denetleme Kurulu Üyeliklerinden Boşalma:
Madde 7- Denetleme kurulları üyeliklerinde boşalma olması halinde, Denetleme Kurulu Başkanı, yedek üyeleri liste sırasına göre 7 (yedi) gün içinde göreve çağırır. Yeni görev dağılımını Genel Merkez Denetleme Kurulu Genel Merkez Yönetim Kuruluna, Şube Denetleme Kurulları, Şube Yönetim Kurullarına 7 (yedi) gün içinde yazı ile bildirir.

III. BÖLÜM
İŞLEYİŞ
Denetleme Kurullarının Toplanma ve Denetim Zamanı:
Madde 8- Denetleme Kurulları 3 (üç) ayda bir olağan denetimini yapar, gerekli gördüğünde olağan dışı denetim de yapabilir. Ayrıca dönem sonunda genel denetim yapar. Olağan dışı denetim, Denetleme Kurulu üye salt çoğunluğunun yazılı isteği ile yapılır.
Denetleme Kurullarının Toplantı Yeter Sayısı:
Madde 9- Denetleme Kurullarının toplanma, denetleme yapma ve karar alma yeter sayısı en az 2 (iki) üyedir. Toplantılar periyodik değilse üyelere yazılı çağrı yapılır. Mazeretsiz olarak üst üste iki denetlemeye katılmayan üyenin denetleme kurulu üyeliği düşer.
Denetleme Kurullarının Çalışma Yeri ve Şekli:
Madde 10- Denetleme Kurulu çalışmalarını Genel Merkez ve Şubelerde kendilerine ayrılan büroda sürdürür. Denetleme ile ilgili her türlü evrakı, defter ve dosyaları burada bir dolapta tutar. Denetleme ile ilgili evrak ve dosyalar sendika bürosu dışına çıkarılamaz.
Genel Merkez ve Şube Yönetim Kurulları, Denetleme Kurulunun çalışması sırasında kendilerine bağlı birim ve organın denetlenmesinde gerekli kolaylığı göstermek, bilgi ve belgeleri sağlamakla yükümlüdür.
Genel Merkez Denetleme Kurulu üyeleri Merkez Yönetim Kurulunun talebi halinde, Genel Merkez Yönetim Kurulu Toplantılarına; Şube Denetleme Kurulu üyeleri de, Şube Yönetim Kurulunun talebi halinde, Şube Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilirler, görüş belirtebilirler, ancak oy kullanamazlar. Yönetim Kurullarının Toplantı tarihi ve gündem maddeleri denetleme kurulu üyelerine önceden bildirilir.

IV. BÖLÜM
YETKİ VE GÖREVLER
Denetleme Kurullarının Görev Alanları:
Madde 11- Denetleme Kurulları Yönetim Kurulu ve birimlerini denetler. Genel Merkez Denetleme Kurulu, kendisine başvuru olduğunda veya Merkez Yönetim Kurulunun talebi halinde, Şube Yönetim Kurullarını ve Temsilcilikleri, idari ve mali yönden Şube Denetleme Kurulu ile birlikte denetler.
Denetleme Kurullarının Görevleri:
Madde 12- Denetleme Kurulu aşağıdaki görev ve sorumlulukları yerine getirir:
a) Yönetim Kurulunun faaliyetlerinin Genel Kurul Kararlarına, Sendika Tüzüğüne ve Merkez Yönetim Kurulu kararlarına uygun olup olmadığını denetlemek
b) Harcamaların, yasalar, genel kurul kararları, tüzük ve yönetmelik hükümlerine uygun yapılıp yapılmadığını denetlemek
c) Sendika defter ve dosyalarının usulüne uygun olarak tutulup tutulmadığını denetlemek
d) Sendikal işleyişte eksiklik gördüğü konularda önerilerde bulunmak
e) Yasa, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen diğer denetim görevlerini yapmak
Denetleme Sonucunda Yapılacak İşlemler:
Madde 13- Denetleme sonucunda hazırlanacak denetim raporları raportör tarafından karar defterine yazılır ya da yapıştırılır. Alınan kararlar toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanır. Kararlara katılmayan üye, katılmama gerekçelerini açıkça yazar. Ayrıca ara denetim raporları denetimin bittiği tarihten itibaren 7 (yedi) gün içinde, dönem sonu raporu Genel Kurulun toplanmasından bir ay önce, bir üst yazıyla evrak kaydından geçirilmek suretiyle Şube Denetleme Kurulu tarafından Şube Yönetim kuruluna, Genel Merkez Denetleme Kurulu tarafından Genel Merkez Yönetim Kuruluna iletilir. A) ŞUBE DENETLEME KURULUNUN YAPACAĞI İŞLEMLER: Şube Denetleme Kurulu yaptığı denetleme ve incelemeler sonunda, Şube Yönetim Kurulunun işlemlerinde, gelir-giderlerinde bir usulsüzlük saptarsa durumu 15 (on beş) gün içinde Şube Yönetim Kuruluna ve Genel Merkez Yönetim Kuruluna eş zamanlı ve yazılı olarak bildirir. Soruşturmayı derinleştirmek üzere, aciliyet kesbeden hallerde, 12. Maddede anılan fiil veya fiilleri gerçekleştiren kişi veya kişilerin geçici olarak görevden el çektirilmelerini Şube Yönetim Kurulu’ndan ister. Şube Yönetim Kurulunun geçici görevden el çektirme yetkisini kullandıktan sonra konuyu Disiplin Kuruluna sevk etmesi durumunda, Disiplin Kurulu soruşturmayı tüzükte ve ilgili yönetmelikte belirtilen şekilde yürütür ve gerekçeli kararını gereği için Şube Yönetim Kuruluna bildirir. Şube Yönetim Kurulu gereğini yapar ve durumu Merkez Yönetim Kurulu’na bildirir.
Şube Yönetim Kurulu’nun Şube Denetleme Kurulunun geçici olarak görevden el çektirme talebini reddetmesi, Şube Denetleme Kurulunun da talebinde ısrarcı olması halinde, Şube Denetleme Kurulu, Şube Yönetim Kurulundan, Şube Genel Kurulunu Olağanüstü toplantıya çağırmasını talep edebilir. Görevden bu yolla geçici olarak el çektirilenlerin, görevlerine iade veya sendikadan kesin ihraçlarına Genel Merkez Genel Kurulu tarafından karar verilir. Genel Merkez Yönetim Kurulu gerekli gördüğünde, Şube Denetleme Kurulu Raporlarını isteyip inceleyebilir. B) GENEL MERKEZ DENETLEME KURULUNUN YAPACAĞI İŞLEMLER: Genel Merkez Denetleme Kurulu yaptığı denetleme ve incelemeler sonunda, Merkez Yönetim Kurulunun işlemlerinde, gelir-giderlerinde bir usulsüzlük saptarsa durumu 15 (on beş) gün içinde Merkez Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirir. Soruşturmayı derinleştirmek üzere, aciliyet kesbeden hallerde, ilgililerin soruşturma sonuçlanana kadar geçici olarak görevden el çektirilmelerini Merkez Yönetim Kurulu’ndan ister. Genel Merkez Yönetim Kurulunun geçici görevden el çektirme yetkisini kullandıktan sonra, konuyu Disiplin Kuruluna sevk etmesi durumunda, Disiplin Kurulu soruşturmayı tüzükte ve ilgili yönetmelikte belirtilen şekilde yürütür ve gereği için Genel Merkez Yönetim Kuruluna bildirir.
Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun Merkez Denetleme Kurulunun geçici olarak görevden el çektirme talebini reddetmesi, Merkez Denetleme Kurulunun da talebinde ısrarcı olması halinde, Merkez Denetleme Kurulu, Merkez Yönetim Kurulundan, Genel Merkez Genel Kurulunu Olağanüstü toplantıya çağırmasını talep edebilir. Görevden bu yolla geçici olarak el çektirilenlerin, görevlerine iade veya sendikadan kesin ihraçlarına Genel Merkez Genel Kurulu tarafından karar verilir.
V. BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER Denetleme Kurullarının Harcamaları: Madde 14- Genel Merkez Denetleme Kurulunun çalışmaları ve taşrada görevlendirildikleri zaman masrafları ile harcamaları Genel Merkez hesabından, Şube Denetleme Kurulunun kendi bünyelerinde yaptıkları çalışmalardan doğan masrafları ise şube hesabından karşılanır.
Tutulacak Defter- Dosya ve Kayıtlar: Madde 15- Denetleme Kurulları aşağıdaki defter ve dosyalar ile kayıtları tutarlar:
a) Karar defteri (Noter onaylı) b) Gelen ve giden evrak defteri c) Gelen ve Giden Evrak dosyaları
VI. BÖLÜM
YÜRÜRLÜK HÜKÜMLER Yürürlük Tarihi: Madde 16- Bu yönetmelik Kültür Sanat-Sen Merkez Yönetim Kurulunca hazırlanarak, kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. Yürütme Yetkisi: Madde 17- Bu yönetmelik Kültür Sanat-Sen Merkez Denetleme Kurulunca yürütülür.

Perşembe, 10 Ekim 2013 14:05

SENDİKAMIZ TÜZÜĞÜ

KÜLTÜR SANAT VE TURİZM EMEKÇİLERİ SENDİKASI TÜZÜĞÜ

MADDE 1- SENDİKANIN ADI, MERKEZİ VE ADRESİ:

a)      Sendikanın adı, KÜLTÜR, SANAT VE TURİZM EMEKÇİLERİ SENDİKASI, kısaltılmış adı KÜLTÜR SANAT-SEN’dir.

b)     Sendikanın merkezi Ankara’dadır. Sendika merkezinin bir ilden başka bir ile nakline genel kurul karar verir. İl içinde adres değişikliğine sendika genel merkez yönetim kurulu yetkilidir.

c)      Sendikanın Adresi: Kocatepe Mah. Meşrutiyet Cad. Alibey Apt. 29/11 Kızılay/ANKARA

MADDE 2- SENDİKANIN FAALİYET GÖSTERDİĞİ HİZMET KOLU:

Kültür Sanat ve Turizm hizmet kolu. Sendika Türkiye genelinde faaliyet gösterir.

MADDE 3- SENDİKANIN AMAÇLARI:

a)      Tüm maddi, insani değerlerin yaratıcısının emek olduğundan hareket ederek; Çalışanların çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesini, demokratik, sosyal, siyasal, hukuksal, kültürel özlük hak ve çıkarlarının korunmasını ve geliştirilmesini amaçlar.

b)     KÜLTÜR- SANAT SEN çalışma alanı kapsamındaki işyerlerinde üyelerinin ve tüm emekçilerin yaptıkları işe harcadıkları emeğe uygun, insanlık onuruna yakışır bir yaşamı sağlamanın yanında, adaletli bir ücret sisteminin oluşmasını, emekçilere uygulanan mobbinge son verilmesini, iş güvencesi ve sosyal güvenliklerinin sağlanmasını, amaçlar.

c)      Dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve meslek farkı gözetmeksizin bütün üyeleri arasında birlik ve dayanışmayı geliştirmeyi amaçlar.

ç)    Üyelerine ve emekçilere yönelik baskı ve sömürüye karşı mücadeleyi amaçlar.

d)     Kültürümüzün evrensel kültür içinde hak ettiği yeri almasını amaçlar. Ekolojik denge ile tarihi ve kültürel çevreyi korumayı ve üretim süreçleri içerisinde zarar görmemesini sağlayacak sendikal inisiyatifleri geliştirmeyi amaçlar.

e)      Kültür ve sanat hizmetlerinin tüm emekçiler için ücretsiz olmasını amaçlar.

f)       Hizmet kolu ile ilgili yasa ve yönetmeliklerin demokratikleştirilmesini; kültür, sanat ve turizm emekçilerinin hizmet alanındaki politikalarının belirlenmesinde planlamadan uygulamaya ve denetlemeye kadar işkolunda ki tüm birimlerle ilgili bütün uygulamalar da her kademede söz ve karar sahibi olmasını amaçlar.

g)      Dünyada ve ülkede savaşa karşı barışın savunulmasını; ırkçı, şoven, asimilasyoncu, cins ayrımcı ve ötekileştiren kültür politikalarına karşı mücadeleyi amaçlar.

h)     İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve uluslararası diğer sözleşmelerden doğan "Örgütlenme Hakkı"nın yaşama geçirilmesini; tüm hak ve özgürlüklerin demokratik ölçüler içerisinde kullanılmasını, düşünme ve örgütlenme özgürlüğü ile ilgili yasakların kaldırılması için demokratik kitle örgütleri ve sendikalarla ortak çalışma yapmayı amaçlar.

ı)    Kadın emekçilerin kadın olmaktan doğan sorunlarının çözümünü sağlayacak, sosyal ve mesleki gelişmelerinin önündeki engellerin kaldırılmasını; sendikal çalışmalara aktif olarak katılımlarının sağlanmasını, 8 Martı, Dünya Emekçi Kadınlar Günü olarak kabul eder. Cinsiyet ayrımcılığına karşı tavır alınması cinsiyet ayrımcılığından kaynaklı yaşama ve çalışma koşullarının değiştirilmesini amaçlar.

i)        Yaşlı, hasta, engelli, mesleğe yeni giren üyelerin işyerlerinde işverence de özel olarak korunup, desteklenmelerini; işe almada ve yükselmede "İşin gerektirdiği niteliklerden başka nitelik aranmaz" ilkesini gerçekleştirmeyi amaçlar.

j)        Toplu sözleşmenin güvencesi olan grevin önündeki engellerin kaldırılmasını; demokratik, özgür bir sendikal yaşamın yerleştirilmesini ve geliştirilmesini amaçlar.

MADDE 4 - SENDİKANIN İLKELERİ:

a)      Sendika tüm emekçi kesimlerin hak ve çıkarları doğrultusunda fiili ve meşru temelde, hak ve özgürlükleri yasaklayan, kısıtlayan her türlü engel ve düzenlemelere karşı mücadele eder.

b)     Sendikal birimlerde alınacak kararlar demokratik merkeziyetçilik ilkesinden hareketle tartışma, eleştiri, ikna, özeleştiri süreçleri yaşanarak alınır. Eleştiri hakları saklı olmak üzere alt organlar üst organların kararlarına uyarlar.

c)      Örgüt içi demokrasiyi temel alan bir örgütlenme biçimini benimser.

ç)   Sınıf sendikacılığını savunur.

d)     Sendika sermayeden, devletten ve siyasi parti ve örgütlerden örgütsel olarak bağımsızdır.

e)      Sınıf dayanışmasının gereklerini yerine getirir. Bu amaçla çalışanların ulusal ve uluslararası düzeyde sendikaları ile güç ve eylem birliği yapar.

f)       Sendikanın idari ve mali denetimleri tüm üyelere açıktır.

MADDE 5- SENDİKANIN ÇALIŞMA BİÇİMİ GÖREV VE YETKİLERİ:

a)      Üyeleri adına toplu sözleşmeye katılmaya, toplu sözleşmeyi sonuçlandırmaya ve taraf olmaya yetkilidir, uyuşmazlık halinde uluslararası sözleşmelerden doğan hakları kullanır.

b)     Dil, din, ırk, kültür ve cinsiyet ayrımcılığına karşı çıkar. Üyelerinin düşünce ve inanç özgürlüğüne saygı gösterir. Onların siyasetle uğraşma haklarını da savunarak insan hakları, temel özgürlükler ve demokrasinin geliştirilip, yerleştirilmesi için mücadele eder.

c)      Dil, din, ırk, kültür ve cinsiyet ayrımcılığına karşı çıkar. Üyelerinin düşünce ve inanç özgürlüğüne saygı gösterir. Başta kültür ve sanat hizmetleri olmak üzere tüm kamusal alanda anadilinde hizmeti savunur.

ç) Üyeleri adına işverenle toplu sözleşme görüşmelerinde bulunur, toplu sözleşme uyuşmazlıklarında ilgili makamlara ve yargı organlarına başvurur.

d)     Toplu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklar ve üyelerin idare ile ilgili doğacak ihtilaflarında, her düzeyde ve derecedeki yönetim ve yargı organları önünde temsil eder veya ettirir, dava açar ve bu nedenle açılan davalarda taraf olur.

e)      Sendikal faaliyetlerinden dolayı mağdur olan üyelerine yönetmelikte belirlenecek biçimde dayanışma yardımında bulunur.

f)       Emekçilerin ekonomik, siyasal, kültürel, sosyal sorunları ve sendikal çalışmalarla ilgili konularda kamuoyunu aydınlatmak amacı ile konferans, panel, açık hava, salon, vb. toplantıları düzenler.

g)      Uluslararası sendikal örgütlere üye olabilir. Delege, temsilci, gözlemci gönderebilir veya kabul edebilir. Yayın ve fikir alışverişinde bulunabilir.

h)     Sendika adına süreli, süresiz yayın çıkarır.

MADDE 6- SENDİKAYA ÜYE OLMA:

KÜLTÜR SANAT VE TURİZM EMEKÇİLERİ SENDİKASI'na, Kültür Sanat ve Turizm hizmet kolunda çalışanlar üye olabilir. Üç (3) nüsha olarak düzenlenmiş ve el yazısı ile yazılmış üye kayıt formu, sendika temsilciliğine ya da şubesine teslim edilir. Şube ya da il temsilciliği, üyelik başvuru formunu yedi (7) gün içinde sendika genel merkezine iletir. Üyelik, başvurunun sendika genel merkez yönetim kurulu tarafından kabulü ile kazanılır.

Sendika genel merkez yönetim kurulu, üyeliği kesinleşen kültür ve sanat emekçisinin başvuru formunun bir nüshasını üye kayıt dosyasında tutar. Bir nüshasını üyenin kendisine; bir nüshasını üyelik ödentisine esas olmak ve dosyasında saklanmak üzere işverene gönderir.

Üyelik başvurusu sendika tarafından en çok otuz (30) gün içinde reddedilmediği takdirde üyelik istemi kabul edilmiş sayılır. Üyeliği kabul edilmeyen kültür ve sanat emekçisinin, bu kararın kendisine tebliğinden itibaren otuz (30) gün içinde iş davalarına bakmakla görevli yerel mahkemede dava açma hakkı vardır. Sendika üyelerin ödeyeceği aidat miktarı, üyenin damga vergisine tabi brüt gelirleri toplamının binde beşidir. Aidatların toplanma, saklanma ve kullanma biçimi mali yönetmelikle düzenlenir.

Üyeler sendika tüzüğü ile genel kurullarca kabul edilen yönetmeliklerde gösterilen hususlara uymayı kabul ederler. Üyelerin sendikal faaliyetlerinden dolayı görevlerine son verilmesi durumunda yargı süreci tamamlanıncaya kadar üyelik hakları devameder.

 

 

MADDE 7- SENDİKA ÜYELİĞİNDEN ÇEKİLME:

Üyelikten çekilme; Çalışılan Kuruma çekilme formunun (3) suret düzenlenerek verilmesiyle gerçekleşir. Kurum çekilme belgesinin (1) suretini sendikanın Genel Merkezine gönderir. Çekilme, çekilme belgesinin imzalanmasından (30) gün sonra gerçekleşir.

MADDE 8- SENDİKA ÜYELİĞİNİN ASKIYA ALINMASI VE ÇIKARILMA:

a)      Sendika tüzüğüne aykırı davranan, kapsamı disiplin yönetmeliği de belirtilen suçları kapsayan ihlallerde üyenin üyeliği, sendika şube disiplin kurulu ya da genel merkez disiplin kurulunun kararı üzerine, genel merkez yönetim kurulunun 2/3 çoğunluğu ile ilk genel kurula kadar askıya alınır. Üyenin üyelikten çıkarılması, genel kurulun onayına sunulur. ‘Askere giden veya ücretsiz izin alan üyenin üyeliği göreve başlayana kadar askıya alınır.’

b)     Disiplin Kurulu kararıyla Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından üyeliği askıya alınan üye, Genel Merkez Genel Kurulu’na katılan delege sayısının salt çoğunluğu ile üyelikten geçici ya da sürekli olarak çıkarılır. Çıkarma kararı çıkarılana ve işverene yazı ile bildirilir. Çıkarma kararına karşı üye, bildirim tarihinden itibaren on beş (15) gün içinde görevli mahkemeye itiraz edebilir. Mahkeme yoluyla itiraz halinde, çıkarılma kararı kesinleşinceye kadar üyelik sürer.

MADDE 9- SENDİKA ÜYELİĞİNİN KENDİLİĞİNDEN SONA ERME HALLERİ:

Kamu hizmetinden ayrılma, hizmet kolu değişikliği, emeklilik, ölüm hallerinde üyelik sona erer. Emekliye ayrılanların sendika şubesi, genel merkez veya konfederasyon organlarındaki görevleri seçildikleri dönemin sonuna kadar devam eder.

MADDE 10- SENDİKA YÖNETİCİLERİNDE ARANACAK NİTELİKLER:

Kültür Ve Sanat Emekçileri Sendikası’nın tüm üyeleri, sendikanın tüm organlarına seçilebilir.

MADDE 11- SENDİKANIN ORGANLARI:

A- Zorunlu organlar:

Merkez Genel Kurulu.

Merkez Yönetim Kurulu.

Merkez Denetleme Kurulu

Merkez Disiplin Kurulu.

Şube Genel Kurulu.

Şube Yönetim Kurulu.

Şube Denetleme Kurulu.

Şube Disiplin Kurulu.

B- Danışma Organları:

Şube Başkanlar Kurulu.

İl Temsilcileri Kurulu.

Şube işyeri Temsilcileri Kurulu.

MADDE 12- SENDİKA GENEL KURULU'NUN OLUŞUMU, TOPLANTI YERİ, ZAMANI VE ÇALIŞMA ŞEKLİ:

a)      Sendika Genel Merkez Genel Kurul Delegelerinin Belirlenmesi Usulü: Sendika üye sayısı bin (1000)'i aştığı takdirde genel kurul delegelerle yapılır. Genel merkez genel kurulu 4688 sayılı yasada belirtilen zorunlu delegelerle birlikte iki yüz elli (250) delegeden oluşur. Toplam üye sayısı, seçilecek delege sayısına bölünerek, kaç üyeyi bir delegenin temsil edeceği bulunur. Bir delegenin temsil ettiği üye sayısı, şube toplam üye sayısına bölünerek, o şube genel kurula göndereceği delege sayısı bulunur. Delege sıfatı müteakip oluşan genel kurul delege seçimine kadar sürer.

b)     Toplantı Zamanı: Olağan Genel Kurul üç (3) yılda bir, sendika genel merkezinin bulunduğu yerde, yönetim kurulunun tespit edeceği yer, tarih, saat ve gündemle toplanır. ilk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantının yapılacağı yer, tarih, saat ve gündem çağrıda belirtilir. İkinci toplantı en geç on beş (15) gün içinde gerçekleştirilir. Toplantı yeter sayısı, üye ya da delege tam sayısının salt çoğunluğudur. İkinci toplantıda salt çoğunluk aranmaz.

c)      Toplantı Çağrısı: Genel kurula çağrı, genel merkez yönetim kurulunca on beş (15) gün önceden yazılı olarak yapılır. İki genel kurul toplantısı arasındaki döneme ilişkin faaliyet ve hesap raporu, Denetleme Kurulu raporu ile gelecek döneme ilişkin tahmini bütçe önerisi genel kurula katılacak delegelere, genel kurul çağrısı ile birlikte gönderilir.

ç)   Toplantı Çalışma Usulü: Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından yoklama yapılır. Yeterli çoğunluğun mevcudiyeti halinde genel kurulu sendika başkanı ya da görevlendirdiği bir yönetim kurulu üyesi açar. Genel kurulu yönetmek üzere bir başkan, en az iki divan kurulu üyesi seçilir. Divan seçimi açık oyla yapılır. Başkanlık divanı, delegeler arasından ya da delegelerin önerdiği kişiler arasından seçilir. Genel kurullarda delege olmayanlar oy kullanamaz, gündem maddeleriyle ilgili konuşma yapamaz, öneri veremez. Ancak; "dilek ve temenniler" gündem maddesine gelindiğinde, genel kurul kararıyla, delege olmayanlarda görüş bildirebilir. Genel kurullarda önceden belirtilmiş olan gündemin dışına çıkılamaz. Olağan genel kurullarda gündeme madde eklenmesi, Genel Kurula Katılan delege tam sayısının 1/10'nun yazılı talebiyle mümkündür. Genel kurul kararları, genel kurula katılan delegelerin salt çoğunluğuyla alınır.

d)     Seçimlerde Uyulacak Esaslar: Genel kurullarca yapılacak seçimlerde aday olanların listeleri ile birlikte veya organlara göre ayrı ayrı olmak üzere başkanlık divanınca yeteri kadar düzenlenerek ilgili seçim kurulu başkanına mühürlenmek üzere verilir. Listede adı yazılı bulunmayanlar oy kullanamazlar. Oylar, oy verenin nüfus hüviyet cüzdanı ve resimli üyelik veya delegelik kimlik kartı ile ispat edilmesinden ve listedeki isminin karşısındaki yerin imzalanmasından sonra kullanılır. Seçim süresinin sonunda seçim sonuçları tutanaklarla tespit edilip, seçim sandık kurulu başkan ve üyeleri tarafından imzalanır.  Her delegenin bir oy hakkı vardır ve bu hak devredilemez. Genel kurullarda karar yeter sayısı genel kurula katılan delege sayısının salt çoğunluğudur.

MADDE 13- OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL:

Sendika genel merkez yönetim kurulu veya denetleme kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya genel kurul delegelerinin 1/5'nin yazılı isteği üzerine altmış (60) gün içinde genel merkez yönetim kurulunun çağrısı üzerine olağanüstü genel kurul toplanır. Olağanüstü Genel Kurul toplantısı için yapılan isteklerde toplantının yapılma gerekçeleri belirtilir. Çağrı, usul ve çalışma esasları olağan genel kurul gibidir. Ancak, olağanüstü genel kurul toplantılarında gündem dışı konular görüşülemez, gündem önerisi yapılamaz.

MADDE 14- GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ:

Merkez genel kurulu sendikanın en yetkili organıdır. Genel Kurul toplantısında gündemdeki konular görüşülür, gündeme madde eklenmesi, katılan delegelerin 1/10’unun yazılı teklifi ile mümkündür. Genel kurulun başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

a)      Sendika tüzüğünde öngörülen, Merkez Karar Organlarının asil ve yedek üyelerinive üst kurul delegelerini seçmek.

b)     Sendika tüzüğündeki değişiklikleri görüşmek ve karara bağlamak.

c)       Yönetim ve denetleme kurulunun ibrası,

ç)  Merkez Yönetim Kurulunca sunulan bütçeyi görüşerek karara bağlamak.

d)     Gerekli taşınmaz malların alınmasında, satılmasında veya devredilmesinde Merkez Yönetim Kuruluna yetki vermek.

e)      Şube açma, şubelerin il dışı, adres ve tabela değişiklikleri için Genel Merkez Yönetim Kuruluna, genel kurul tarafından yetki verilmesi

f)       Konfederasyonlara üye olma veya çekilme,

g)      Aynı hizmet kolunda olmak koşuluyla bir başka sendika ile birleşme veya ona katılma,

h)     Yurt içindeki veya yurt dışındaki üst kuruluşlara üye olmaya veya üyelikten çekilmeye karar vermek.

I ) Sendikanın feshi,

i)        Disiplin Kurulunun, disipline ilişkin kararlarını görüşerek karara bağlamak.

j)        Tüzükte yazılı amaç, ilke ve yetkilerin gerçekleştirilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

k)      Sendika Yöneticilerinin ücret, ödenek ve yolluklarını saptamak.

l)        Üst kuruluş genel kuruluna gidecek delegelerin seçimi.

m)   Merkez yönetim kurulunun hazırladığı; işyerlerinde, şubelerde ve merkezde oluşacak komisyonların çalışma biçimi ile tüzüğün atıfta bulunduğu yönetmeliklerin tüzüğe uygunluğunu denetlemek.

n)     Mevzuat ve tüzük gereğince genel kurul tarafından yapılması belirtilen diğer işlemlerin yerine getirilmesi, başka bir organa bırakılmamış konuların karara başlanması.

o )  Bir şubenin yasal zorunluluk dışında tamamen kapatılmasına karar vermek

ö ) Sendikanın tüzel kişiliğinin sona ermesine karar vermek.

p)     Sendika tüzüğüne uygun öneriler hakkında kararlar almak, organlara görev ve yetkiler vermek,

r ) Sendikanın genel politikalarını belirlemek, kararlar almak.

 s ) Merkez Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulu raporlarının görüşülerek onaylanması ve gerektiğinde sorumlular hakkında yasal kovuşturma açılmasına karar vermek.

MADDE 15- ÜST KURULUŞA ÜYE OLMA, ÜYELİKTEN AYRILMA:

Sendikanın bir konfederasyona üye olması ve üyelikten çekilmesi için Genel Kurul delege tam sayısının salt çoğunluğu ile karar alınması şarttır.

MADDE 16- GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU:

Genel merkez yönetim kurulu, sendikanın genel merkez genel kurulundan sonra gelen en yetkili karar ve icra organıdır.Genel kurul tarafından serbest, eşit, gizli oy, açık sayım ve döküm esasına göre üyeler arasından seçilecek yedi (7) asil üyeden oluşur. Asil üye adedi kadar yedek üye seçilir.

 

 

MADDE 17- GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU'NUN GÖREV VE YETKİLERİ:

Genel merkez yönetim kurulu, sendikanın genel kurulundan sonra gelen en yetkili karar ve icra organıdır. Sendikayı temsil görev ve yetkisi yönetim kurulu adına genel başkan tarafından kullanılır.

a)      Tüzüğü uygulamak, tüzüğün ilgi maddelerinde yönetim kurulunun görevlerinin arasında belirlenen hususları yerine getirmek, genel kurulca verilecek diğer görevleri yapmak.

b)     Üyeleri adına toplu iş görüşmesi akdetmek, toplu iş uyuşmazlığı çıkarmak,

c)      Çalışma ve mali raporları, tahmini bütçeyi hazırlayıp, genel kurula sunmak, bütçe fasılları ve yıllık bütçeler arasında aktarmalar yapmak, gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve karara başlamak.

ç )   Yurt içinde ve dışında sendikanın üyesi bulunduğu resmi ve özel kuruluşların toplantılarına temsilci seçmek, yurt içinde ve dışında tertiplenecek etüt ve gezilere katılacakları tespit etmek.

d)     Sendika üyeliğine başvuranların üyeliklerinin kabul ve reddine karar vermek,

e)      Yönetim Kurulu üye sayısının toplantı nisabının altına düşmesi veya diğer herhangi bir sebeple infisah etmiş şube yönetim kurulu üyeliğine yeni yönetim kurulunun seçilebilmesi için gerekli işlemleri yapmak, seçime kadar gerekli tedbirleri almak,

f)       Kanun, toplu görüşme ve uluslararası anlaşma hükümlerine göre toplanan kurullara gidecek sendika üyelerini seçmek ve göndermek,

g)      Uyuşmazlıklarla ilgili makam, mercii, uzlaştırma, arabulucu ve hakem kurullarına, iş mahkemelerine göre başvurmak, mütalaa bildirmek ve onlardan talepte bulunmak,

h)     Üyelerini temsilen çalışma hayatından, mevzuattan, toplu görüşmeden, hizmet akitlerinden, örf ve adetten, sosyal güvenlik haklarından doğan hakları nedeniyle; ortaya çıkacak ihtilaflarda, işverenle, diğer şahsı ve kuruluşlarla görüşmelerde bulunmak, anlaşmalar, akitler yapmak, mahkemelerde dava açmak, bu sebeple açtığı davalardan ehil olmak, sulh olmak, ibra etmek.

ı )   Tüzükte belirlenen sendika amaçlarını gerçekleştirebilmek için bilimsel ve teknik büro ve hizmet birimleri kurmak, buralarda çalışacakların atamalarını yapmak, bunların ücretlerini, çalışma şartlarını tespit etmek, şubelerde çalıştırılacaklar için bütçe dâhilinde kadro açmak, sendika bünyesinde çalışan memurlar için sendika adına anlaşmalar ve akitler yapmak.

i)        Üyelerin mesleki bilgilerini arttıracak, reel verimliliğin artmasına hizmet edecek, kurs, konferans, workshop vb. tertiplemek, sağlık, spor, dinlenme tesisleri kurmak; lokal, kütüphane, kültür ve sanat merkezi, kreş vb. gibi müesseseler açmak, işletmek, kiralamak ve kiraya vermek; üyelerin boş zamanlarını nezih şekilde geçirmeleri için olanaklar sağlamak, eğlence ve eğitim toplantıları, geceler, moral gezileri düzenlemek.

j)      Sendika üyeleri ve ailelerinin yararlanmaları için yardımlaşma sandıkları kurar ve yönetir. Herhangi bir bağışta bulunmamak kaydıyla üyeleri için kooperatifler kurulmasına yardım eder ve nakit mevcudunun %10'undan fazla olmamak kaydıyla bu kooperatiflere kredi verir.

k)      Gerekli taşınmaz malların satın alınması ve mevcut taşınmaz malların satılması hususunda alınan genel kurul kararında belirtilen işlemleri yapmak için görevlendirilecekleri tespit etmek.

l)        Sendika şubesi bulunmayan yerlerde il temsilcilikleri kurmak. Geçici il temsilcisini atamak ve altı (6) ay içinde seçimlerini yaptırmak.

 

m)   Gerektiğinde birkaç il temsilciliğini birleştirerek, şube yapmak.

 n )  Şube başkanlar kurulunu ve il temsilciler kurulunu en geç altı(6) ayda bir olmak üzere toplantıya çağırmak.

 o )  Kanuna, genel kurul kararlarına, tüzük ve yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden şube yöneticileri ile il temsilcilerine geçici olarak el çektirmek ve lüzum gördüklerini disiplin kurullarına sevk etmek.

 ö )  Kanuna, genel kurul kararlarına, tüzük ve yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden üyelerin üyeliklerini genel kurula kadar geçici olarak askıya almak ve genel kurulda alınacak kararı uygulamak.

p )  Gereğinde, yeni tüzük tadil teklifleri hazırlayıp genel kurula sunmak.

 r )   Şube yönetim kurulu ve şube disiplin kurulunca verilen kararları, bir ay içinde genel merkez yönetim kurulunda ele almak, gereğini yapmak ya da genel merkez disiplin kuruluna sevk etmek.

 s )   Şubelerin idari ve mali üst denetimini yapmak. Sendika adına şubelerde yapılan evrak ve harcamaları usul, kanun, tüzük, yönetmelik uyarınca; gereğinde, genel merkez yönetim kurulu üyelerini, genel merkez denetim kurulunu ya da 3568 sayılı kanuna göre denetim yetkisi almış bir meslek mensubunu görevlendirerek, inceleyip, karara başlamak.

 ş )   Genel kurul kararları doğrultusunda şube, il temsilciliği açmak, birleştirmek ve kapatmak.

t )  Şube olmayan yerlerdeki işyeri temsilcilerini onamak.

u )   Yönetmelikler, plan ve programlar çerçevesinde komisyonlar kurmak; işyerlerinde şubelerde ve genel merkezde oluşacak komisyonların çalışma biçimiyle, tüzükte atfedilen yönetmelikleri hazırlayıp çıkarmak.

ü )  Demirbaş eşyanın terkini veya satışını ve şubelere devri hususlarını karara başlamak.

 v )   Sendika yöneticilerine, üyelerine ve sendika çalışanlarının yapacakları, sendika ile ilgili seyahatlere karar vermek (olağanüstü hallerde seyahatler için bir yönetim kurulu üyesinin imzalayacağı görev kağıdı tanzim edilir. Sonradan karara bağlanır),

y )   Sendika genel merkez yönetim kurulundaki yöneticilik görevi nedeniyle, kendi istekleriyle işyerlerinden ücretsiz izne ayrılanların emekli keseneklerini ve karşılıklarını her ay T.C. Emekli Sandığı'na göndermek. Sendikal faaliyetleri nedeniyle, üyelerinin karşılaşacağı maddi kayıpların giderilmesi için gerekenlerin yapmak, Genel merkez kurulları üyelerinin sendika görevleri gereği il dışı seyahatlerinin masraflarının sendikaca ödenmesine karar almak.

z )   Üye aidatlarından, şube ve il temsilciliklerinin alacakları pay oranını saptamak ve dağıtımı yapmak.

MADDE 18- GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU'NUN ÇALIŞMA ESASLARI:

Yönetim kurulu en az 15 günde bir toplanır. Toplantıya Genel Başkan, yokluğunda Genel Sekreter, onun yokluğunda Genel Örgütlenme Sekreteri Başkanlık eder. Yönetim kurulunun toplantı yeter sayısı, yönetim kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Kararlar mevcut üye sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde toplantı başkanını oyunun katıldığı tarafın oyuna itibar edilir. Oyların gizli veya açık yapılması yönetim kurulunun kararına bağlanır. Yönetim Kurulu'nun üç olağan toplantısına art arda, geçerli mazeretini yazılı olarak beyan etmeksizin katılmayan yönetim kurulu üyesi, yönetim kurulu üyeliğinden çekilmiş sayılır. Yönetim kurulu asil üyelerinden bir veya bir kaçının herhangi bir nedenle kurul üyeliğinden ayrılması halinde, yönetim kurulu yedek üyeleri liste sırasına göre, göreve çağırır ve yönetim kurulu yeniden görev dağılımı yapar. Ayrılmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşmesi halinde genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır.

Çağrının süresi içerisinde yapılmaması halinde üyelerden birinin başvurması üzerine iş davalarına bakmakla görevli ilgili mahkeme üyeler arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir.

Merkez Yönetim Kurulu seçim sonuçlarının kesinleşmesinden sonra 7 gün içinde toplanarak, kendi aralarında görev bölümü yapar, Genel Başkan, Genel Sekreter, Genel Örgütlenme Sekreteri, Genel Eğitim ve Basın, Yayın, Halkla İlişkiler Sekreteri, Genel Mali Sekreter, Genel Hukuk ve TİS Sekreteri, Genel Kadın Sekreteri, görevleri birer kişi tarafından üstlenilir.

 

 

 

MADDE 19- GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU'NUN GÖREV VE YETKİLERİ:

A-Sendika Genel Başkanı’nın Görevleri:

a)      Sendika tüzel kişiliğini yurt içinde veya yurt dışında genel başkan temsil eder. İl temsilciler kuruluna ve başkanlar kuruluna başkanlık eder.

b)     Diğer Merkez Yönetim Kurulu üyelerince yürütülmekte olan işleri yakından izler, bilgi alır, gerekli uyarıda bulunur,

c)      Sendika adına basın toplantısı yapmak ve beyanatta bulunmak yetkisi genel başkana aittir.

ç )  Genel sekreter ile tüm yazışmaları, Genel Mali Sekreterle birlikte mali konularla ilgili  yazışma ve işlemleri ve ilgili sekreterlerle konularına ilişkin yazıları imza eder.

d)     Merkez Denetleme Kurulu raporunu ilk Merkez Yönetim Kurulu toplantısına getirmekle yükümlüdür.

e)      Genel Başkan acil ve gerekli hallerde önceden alınmış bir Yönetim Kurulu kararı olmaksızın bütçedeki ödeneğe uygun ve belgelere dayalı olarak brüt asgari ücret kadar harcama yapmaya yetkilidir. Harcama ve belgeleri Merkez Yönetim Kurulunun ilk toplantısına bilgi ve onay için sunar.

f)       Sendika yayın organının sahibidir.

B-Genel Sekreterin Görev ve Yetkileri:

a)      Sendikanın her türlü yazışmalarını yapmak, haber almak, sendika ilke ve amaçları ile ilgili yayın, araştırma ve istatistikleri derlemek ve yapılacak toplu iş görüşmelerine esas olacak bilgileri toplamak, hazırlamak ve yürütmekle görevlidir.

b)     Bu konularla ilgili servisler, genel sekreterliğe bağlıdır.

c)      Sendika iç bünyesinde istihdam edilen eleman ile ilgili yönetmelik ve toplu iş görüşmesinin uygulanmasından sorumludur.

ç )  Yönetim Kurulu gündemini hazırlamak ve kurula göndermekle görevlidir.

d)     Genel başkanın ve sendika organlarının almış olduğu kararları ve vereceği görevleri yerine getirir.

e)      Genel Başkan bulunmadığı zamanlarda onun görevlerini yerine getirir ve yetkilerini kullanır.

C- Sendika Genel Mali Sekreteri’nin Görev ve Yetkileri:

a)      Sendikanın muhasebe işlerinin ilgi yasa, tüzük, yönetmelik hükümleri gereğince yürütmek, devre bütçelerinin uygulanmasını sağlamakla görevlidir. Bu konularla ilgili servisler genel mali sekretere bağlıdır.

b)     Sendikanın dönem içi ve dönem sonu geçici ve kesin bilanço, gelir-gider tablosu ve mizanları ile mali raporlarını Genel Merkez Yönetim Kurulunca belirlenen sürelerde Genel Merkez Yönetim Kurulunun bilgi, onay ve kararına sunar.

c)      Sendika gelirlerinin toplanmasını, sarfların bütçe esaslarına göre yapılmasını, muhasebe kayıtlarının ilgili mevzuat gereğince yürütülmesini ve bütçenin uygulanmasını sağlar,

ç )  Vergi ve sigorta primlerinin zamanında ödenmesini sağlamak.

d)     Şubelerde zamanında sarf avanslarının gönderilmesi ve sarfların gözetim ve denetimini yapmak,

e)      Sendikanın taşınır ve taşınmaz varlığı ile ilgili belgelerin ve demirbaş kayıtlarının usulüne uygun olarak tutulmasını sağlamak,

f)       Yönetim Kurulunun kararı doğrultusunda sendika taşınmaz mal ve araçlarının sigorta ettirilmesi ve sigorta poliçelerinin zamanında yenilenmesini sağlamak.

g)      Genel Başkan veya Yönetim Kurulu üyelerinden biri ile birlikte çift imza ile bankalardan para çekilmesini sağlar,

h)     Genel kurullara sunulacak bilanço ve tahmini bütçeleri hazırlamak ve yönetim kuruluna sunmak.

 ı )   Yönetim kurulunun bilgisi dışında, sendikanın kasasında, 15. derecenin birinci kademesinden aylık alan devlet memurunun aylık, taban aylığı, kıdem aylığı, her türlü zam ve tazminatlar ile ödenekler toplamının net tutarının otuzda birinin on katından fazla bulundurmamak.

i)        Sendika gelirlerini, elde edildikleri tarihten itibaren 10 gün içinde Yönetim Kurulunca belirlenecek bankalara yatırmak.

j)        Sendika hesaplarının denetime hazır bulundurulmasını sağlar

k)      Mali sekreter her üç ayda bir mali bilançoyu şubelere göndermekle yükümlüdür.

Ç- Sendika Genel Örgütlenme Sekreterinin Görev ve Yetkileri:

a)      Örgütlenme ile ilgili servisler, örgütlenme sekreterine bağlıdır.

b)     Şubelerin (Şube Yönetim Kurulu, Şube Temsilciler Kurulu) sendikal faaliyetlerini izler ve bu faaliyetlerin gereği gibi yerine getirilmesine yardımcı olur, faaliyetlere ilişkin Merkez Yönetim Kuruluna rapor sunar,

c)      Üye kayıtları ve üyelikten ayrılmalara ilişkin işlemlerin yürütülmesini, sendikanın üyelik arşivinin düzenlenmesini, üye envanterinin çıkarılmasını, üyeliği kesinleşen üyelerin üye kayıt fişinin 15 gün içinde ilgili Kurumlara gönderilmesini sağlar,

ç)  Şube ve il temsilciliklerinin faaliyet alanlarının düzenlenmesi, yeni şube ve il temsilciliklerinin açılması ve bazı şube ve il temsilciliklerinin kapatılması konularında incelemelerde bulunmak ve bu konuda yönetim kuruluna rapor hazırlayıp sunmak.

d)     Şubeler için delege seçimleri ve şube kongrelerinin zamanında ve gereği gibi yapılmasına yardımcı olmak.

e)      Sendikanın örgütlü olmadığı işyerlerinde örgütlenmeyi sağlar,

D-Genel Eğitim ve Basın Yayın ve Halkla ilişkiler Sekreterinin Görev ve Yetkileri:

a)      Eğitim ile ilgili servisler, eğitim sekreterine bağlıdır.

b)     Sendika programına, amaç ve ilkelerine uygun olarak işyerlerinde, illerde, şubelerde, Genel Merkezde uygulanmak üzere eğitim programları hazırlar ve Merkez Yönetim Kurulunun onayına sunar,

c)      Eğitim faaliyetlerinin, basın yayın çalışmalarının ve sosyal faaliyetlerin gerektirdiği ödeneklerin bütçeye konulması konusunda öneride bulunmak.

ç) Merkez Yönetim Kurulunca onaylanan eğitim programları ve seminerlerinin planlanmasını ve yürütülmesini, bu konularda verilen araştırmaların yapılmasını, eğitimle ilgili dergi, broşür ve kitap gibi yayınların yayınlanmasını sağlamak

d)     Basın yayın çalışmalarının gerektirdiği ödeneklerin bütçeye konulması konusunda öneride bulunmak.

e)      Şube ve il temsilciliklerinin sekreterliği ile ilgili sendikal faaliyetlerini izlemek ve bu faaliyetlerin gereği gibi yerine getirilmesine yardımcı olmak.

f)       Sendika yayınları ve diğer yayınlarla ilgili arşiv oluşturmak.

E-Genel Kadın Sekreterliğinin Görev yetkileri:

a)      Merkez Kadın Komisyonunun oluşumunu ve iç işleyişinin düzenlenmesini sağlamak.

b)     Kadın sorunları ile ilgili faaliyetlerin gerektirdiği ödeneklerin bütçesini Merkez Yönetim Kuruluna sunar.

c)      Özgün kadın eğitimleri düzenler.

ç) Diğer sendika ve demokratik kitle örgütleri ile iletişim sağlar. Sendikanın kadın mücadelesi ile ilgili olarak diğer örgüt ve kurumların kadın kuruluşları, kadın çalışma grupları veya bağımsız kadın kuruluşları ile ilişkilerini kurarak MYK kararları doğrultusunda platformlar oluşturulması ve bu platformlara katılma konusunda çalışma yapar.

d)     Kadınların özgün ihtiyaçlarını tespit etmek, özel ve kamusal alanda var olan cinsiyetçi politika ve uygulamaları saptayarak çözüm önerileri geliştirir. Cinsiyet eşitliğine yönelik politikalar geliştirerek bunları sendikal politikaların bir parçası haline getirmek için özgün bir çalışma yürütür.

e)      Sekreterliğin oluşturduğu program ve projelerin daha etkin hayata geçirilebilmeleri kolektif bir çalışma gerektirdiğinden, kadın çalışmaları için komisyon ve dairelerin oluşumunu sağlar.

f)       Sendikanın ilkeleri doğrultusunda kadın eğitimi ve mücadelesinde kullanılmak üzere basın yayın materyalleri hazırlar.

F- Genel Hukuk ve Toplu Sözleşme Sekreteri Görev ve Yetkileri:

a)      Gerek sendikanın, gerekse sendika üyelerinin hukuksal sorunlarıyla ilgili olarak gereğini yapar.

b)     4688 sayılı kamu görevlileri sendikaları kanununun, toplu görüşme ile ilgili olarak getirdiği hükümler doğrultusunda, gereken tüm çalışmaları yapar.

c)      Toplu Sözleşme ile ilgili olarak işyeri temsilcilerinden görüş ve önerilerin toplanmasını sağlar.

 ç )  Toplu Sözleşme için gereksinim duyulan her türlü bilgi, yayın, istatistik ve belgeleri toplar, derler.

d)     Toplu iş sözleşme ve yürürlükteki mevzuatla ilgili üyelerden gelen şikayet ve uyuşmazlıkları izler ve sonuçlandırır.

e)      Özlük haklar ile ilgili her türlü çalışmayı yapar.

f)       Sendikanın tüm organlarının, bürolarının yönetmeliklerinin hazırlanmasında Genel Sekretere yardımcı olur.

g)      İnsan hakları bilincinin ve duyarlılığının geliştirilmesi için çalışmalarda bulunur.

MADDE 20- MERKEZ DENETLEME KURULU:

a)      Denetleme kurulu, genel kurul tarafından serbest, eşit, gizli oy, açık sayım ve döküm esasına göre üyeler arasından seçilecek üç (3) asil üyeden oluşur. Asil üye adedi kadar yedek üye seçilir. Denetleme kurulunun görev süresi üç yıldır. Denetleme kurulu asil üyeleri, yapacakları ilk toplantıda kendi aralarında bir başkan ve raportör seçerler. Denetleme Kurulunun toplantı yeter sayısı, denetleme kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Kararlar mevcut üye sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde toplantı başkanının katıldığı tarafın oyuna itibar edilir. Denetleme kurulu üç ayda bir sendika merkezinde toplanıp sendika genel merkez yönetim kurulunu denetlemek ara rapor vermekle görevlidir. Denetlemenin yapılabilmesi için kurul üyelerinden en az ikisinin bir araya gelmesi şarttır. Denetleme kurulu toplantılarına yalnız asil üyeler katılır. Asil üyelerden bir veya bir kaçının kurul üyeliğinden ayrılması halinde denetleme kurulu başkanı yedekleri liste sırasına göre, göreve çağırır. Denetçiler genel merkez denetimlerini sendikanın merkezinde yaparlar. Sendikaya ait evrak veya defterleri sendika merkezinden dışarıya çıkaramazlar.

 

b)     Denetleme Kurulu, sendika tüzüğüne uygun olarak idari ve mali denetimi yapar. Ara raporunu genel merkez yönetim kuruluna yedi (7) gün içinde verir. Dönem sonu faaliyet raporunu genel kurula sunar. Yönetim kurulu faaliyetlerinin Genel kurula uygun yapılıp yapılmadığını denetler. Genel merkez yönetim kurulunun çağrısı üzerine şubelerde ve il temsilciliklerinde gerekli denetimi yapar.

 

c)      Denetleme Kurulu, yaptığı denetleme ve incelemeler sırasında, idari ve mali işlerde usulsüzlük veya yolsuzluk gördüğü taktirde, durumu genel merkez yönetim kuruluna bir raporla bildirir. Soruşturmayı derinleştirmek üzere gerek gördüğü taktirde, yukarıda belirtilen fiil ve fiilleri işleyenlerin geçici olarak görevden el çektirilmesini ister. Genel merkez Yönetim kurulunun, denetim kurulunun bu isteğini kabul etmemesi; denetim kurulunun da yolsuzluk ve usulsüzlük yaptığı iddia edilenlere görevden el çektirme kararında ısrar etmesi halinde; genel merkez yönetim kurulundan, genel kurulun olağanüstü toplantıya çağrılmasını isteyebilir. Görevden bu yolla el çektirilenlerin, görevlerine iade veya sendikadan ihraçlarına genel kurulca karar verilir. Genel kurul kararına kadar, görevden el çektirilenlerin emekli kesenekleri ve karşılıkları, T.C. Emekli Sandığı'na, sendika tarafından ödenmeye devam edilir. Görevlerine iade edilenlerin, görevden el çektirildikleri süreye ait, sendikadan almaları gereken ücret, sendikaca ödenir. Sendikadan ihracına karar verilenler hakkında gerekiyorsa yargı mercilerine de baş vurulur.

MADDE 21- MERKEZ DİSİPLİN KURULU:

Disiplin kurulu, genel kurul tarafından serbest, eşit, gizli oy, açık sayım ve döküm esasına göre üyeler arasından seçilecek üç (3) asil üyeden oluşur. Asıl üye adedi kadar yedek üye seçilir. Disiplin kurulu asıl üyeleri yapacakları ilk toplantıda kendi aralarından bir başkan ve raportör seçer.

Kurulun toplanabilmesi için en az iki (2) kurul üyesinin bir araya gelmesi şarttır. Disiplin kurulu kararını oy çokluğu ile verir. Oylarda eşitlik halinde başkanın katıldığı taraf çokluğu sağlamış sayılır.

Disiplin kurulu, yönetim kurulunun kararı ve çağrısı üzerine, yedi (7) gün içinde toplanır.

Sendika tüzüğüne, amaç ve ilkelerine aykırı hareket ettiği ileri sürülen üye hakkındaki suçlamayı beş (5) gün içinde inceler. En geç beşinci günün sonunda, ilgilinin savunmasını talep eder. İlgili yedi (7) gün içinde yazılı savunmasını disiplin kuruluna iletir. Aksi halde savunma hakkından feragat etmiş sayılır. Disiplin kurulu gerek görürse, ilgilinin sözlü savunmasını da alabilir. Bundan sonra, kararını otuz (30) gün içinde verir. Disiplin kurulu başkanı da gereğinin yapılması için, gerekçeli kararı genel merkez yönetim kuruluna yazılı olarak iletir. Disiplin kurulu, ilgilinin yazılı savunmasını aldıktan sonra, soruşturmayı genişletebilir ve muhakkik tayin edebilir. Muhakkik, çalışmalarını on beş (15) gün içinde tamamlar.

 

MADDE 22- ŞUBE GENEL KURULU'NUN OLUŞUMU, TOPLANTI YERİ, ZAMANI VE ÇALIŞMA ŞEKLİ:

a)      Şube Genel Kurul Delegelerinin Belirlenmesi Usulü: şube üye sayısı beş yüz (500)'ü aştığı takdirde, şube genel kurulu delegelerle yapılır. Şube genel kurulu; şube üye sayısı 500 ile 1000 arasında ise, delege 125 delege; şube üye sayısı 1001 veya daha fazla ise, 250 delege ile yapılır. Bu sayıya, 4688 sayılı yasada belirtilen zorunlu delegelerin sayısı dâhildir. Delege sıfatı, müteakip olağan genel kurul delege seçimine kadar sürer. Şube genel kurulunu oluşturacak delegeler, işyerlerinde yapılan delege seçimle belirlenir. İşyeri delege seçiminde şu usul uygulanır: şube toplam üye sayısı, seçilecek delege sayısına bölünerek, kaç üyeyi bir delegenin temsil edeceği bulunur. Bir delegenin temsil ettiği üye sayısı, işyeri üye sayısına bölünerek; o işyerinin şube genel kuruluna göndereceği delege sayısı bulunur. Delege sıfatı müteakip olağan genel kurul delege seçimine kadar sürer. Şube genel kurulunu oluşturan ve yukarda sayısı belirtilmiş delegeler, şube genel kurulundan en az on beş (15) gün önce, her işyerinde ayrı ayrı, eşit, gizli oy, açık döküm ve sayım sonucu ve en çok oy alan üyeler arasından seçilir. İşyerinde her hangi bir nedenle delege seçimi yapılmasına imkân olmadığı hallerde bu işlem, şubede ya da temin edilen müsait bir yerde yapılır. Her işyerinin delegesinin ayrı seçilmesi esastır. Ancak, işyerinin üye sayısı, bir (1) delege seçmeye yetmiyorsa veya küsurat ortaya çıkıyorsa, birden fazla işyeri üye sayısı birleştirilerek delege seçimi yapılabilir. İşyeri delege seçiminin geçerli olabilmesi için, o işyerinde seçilecek olan delege sayısının yüzde 50 fazlası oranında üyenin seçime katılmış olması zorunludur. İşyeri delege seçimlerinde sandık kurulu, Şube Yönetim Kurulunun da nezaretinde biri başkan diğerleri üye olmak üzere 3 üyenin katılımıyla oluşur. Delege seçimi ve sonuçlar tutanağa bağlanarak Şube yönetimine teslim edilir. Oylar imza alınmak suretiyle kapalı zarf ile kullanılır. Delege seçiminde izlenecek usul ve esaslar merkez yönetim kurulunca hazırlanan bir yönetmelikle düzenlenir. Şube genel kurulu için yukarıda yazılı işlemlerin yapılmasında şube yönetim kurulu sorumlu ve yetkilidir.

 

b)     Toplantı Zamanı:

Şube olağan genel kurulu üç (3) yılda bir, sendika genel merkez yönetim kurulunun görüşünü almak koşuluyla ve sendika genel merkez genel kurulundan en az iki ay önce olmak üzere, sendika şubesinin bulunduğu yerde, şube yönetim kurulunun tespit edeceği yer, tarih, saat ve gündemle toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantının yapılacağı yer, tarih, saat ve gündem çağrıda belirtilir. İkinci toplantı en geç on beş (15) gün içinde gerçekleştirilir. İkinci toplantıda salt çoğunluk aranmaz.

 

c)      Toplantı Çağrısı:

Genel merkez genel kurullarının toplantı çağrısı esas ve usulleri uygulanır.

ç) Toplantı Çalışma Usulü:

Toplantı esas ve usulleri ile karar yeter sayısı hakkında, sendika merkez genel kurulu için uygulanan usuller uygulanır.

 

d)     Seçimlerde Uyulacak Esaslar:

Genel merkez genel kurulu seçim esasları uygulanır.

MADDE 23- ŞUBE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU:

Genel merkez olağanüstü genel kurulu usul ve esasları uygulanır.

MADDE 24- ŞUBE GENEL KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:

Organların seçimi,

Yönetim ve denetleme kurulu raporlarının görüşülmesi ve ibrası, Genel merkez genel kuruluna gönderilecek delegelerin seçimi, Mevzuatta veya sendika tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer işlemlerin yerine getirilmesi ve herhangi bir organın görev alanına girmeyen konuların karar başlanması.

MADDE 25- ŞUBE YÖNETİM KURULU:

Şube genel kurulu tarafından serbest, eşit, gizli oy, açık sayım ve döküm esasına göre üyeler arasından seçilecek yedi (7) asil üyeden oluşur. Asil üye adedi kadar yedek üye seçilir.

MADDE 26- ŞUBE YÖNETİM KURULU'NUN GÖREV VE YETKİLERİ:

a)    Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemlerin yapılması, harcama yetkileri dâhilinde bulunan harcamaların usulüne uygun olarak yapılmasının sağlanması ve bunların karara başlanması.

b)   Şube genel kuruluna sunulacak çalışma raporunu hazırlamak ve genel kurulu toplantıya çağırmak.

c)    Şubenin örgütlenme alanı içinde kalan resmi ve özel kuruluşlara karşı şubeyi temsilen her türlü işlemleri takip etmek.

ç)   Şubede istihdam edilecek eleman için kadro açılması hususunda, genel merkez yönetim kuruluna talepte bulunmak.

d)   Şube örgütlenme alan içinde ortaya çıkan her türlü sendikal itilaf halinde gerekli faaliyetleri göstermek.

e)    Üyelik ve üyelikten çekilme başvurularını yedi (7) gün içinde genel merkez yönetim kuruluna iletmek.

f)     Şubenin örgütlenme alanındaki işyerlerinde, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu'nun 23. maddesinde belirtilen şekilde temsilci seçiminin yapılmasını sağlamak ve işyeri temsilciler kurulunu toplantıya çağırmak.

g)    Üyelerinin müracaatlarını incelemek, sonuçlandırmaya çalışmak, halledemediği konuları sendika genel merkez yönetim kuruluna iletmek,

h)    Genel merkez yönetim kurulu ve şube genel kurulu tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

ı)    Genel merkez genel kuruluna katılacak delegelerin, ve başkanlar kuruluna katılacak olan başkanın yol giderlerini karşılamak.

MADDE 27- ŞUBE YÖNETİM KURULU'NUN ÇALIŞMA ESASLARI:

Şube yönetim kurulu en az 15 günde bir toplanır. Şube başkanı veya yokluğunda idari sekreterin çağrısı üzerine olağan veya olağanüstü toplanır. Şube yönetim kurulunun toplantı yeter sayısı, şube yönetim kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Kararlar mevcut üye sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde toplantı başkanının oyunun katıldığı tarafın oyuna itibar edilir. Oyların gizli veya açık yapılması yönetim kurulunun kararına başlanır. Şube yönetim kurulunun üç olağan toplantısına art arda, geçerli mazeretini yazılı olarak beyan etmeksizin katılmayan yönetim kurulu üyesi, yönetim kurulu üyeliğinden çekilmiş sayılır.

Şube yönetim kurulu üyelerinden bir veya bir kaçının herhangi bir nedenle kurul üyeliğinden ayrılması halinde, yönetim kurulu yedek üyeleri liste sırasına göre, göreve çağırır ve yönetim kurulu yeniden görev dağılımı yapar.

Ayrılmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşmesi halinde şube genel kurulu, mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağırılır.

Çağrının süresi içerisinde yapılmaması halinde, üyelerden birinin başvurması üzerine iş davalarına bakmakla görevli ilgili mahkeme üyeler arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde şube genel kurulunu toplamakla görevlendirir.

Şube yönetim kurulu, şube genel kurul seçim sonuçlarının kesinleşmesinden sonra beş (5) gün içinde toplanarak, kendi aralarında görev dağılımı yapar ve; başkan, idari sekreter, mali sekreter, örgütlenme sekreteri, eşitim sekreteri, basın yayın ve halkla ilişkiler sekreteri ve sosyal ve dış ilişkiler sekreteri seçer.

 

 

 

MADDE 28- ŞUBE YÖNETİM KURULU YÖNETİCİLERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ:

A-Şube Başkanı'nın Görevleri:

a) Şubeyi temsil eder. şube işyeri temsilciler kuruluna başkanlık eder. Genel merkez yönetim kurulunun çağrısı üzerine başkanlar kuruluna katılır.

b) Şube başkanı, şubedeki bütün büroların amiri olup, denetleme ve tetkike yetkilidir. şube faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlamak üzere her türlü tedbiri alır.

c) Şube adına basın toplantısı yapmak ve beyanatta bulunmak yetkisi Başkana aittir.

ç) İdari sekreter ile tüm yazışmaları, şube mali sekreteri ile bütün muhasebe ve muamelat evraklarını imza eder.

d) Denetim kurulu raporunu ilk şube yönetim kurulu toplantısına getirmekle görevlidir.

e) Başkan, gerektiğinde yönetim kurulu kararı olmaksızın ve belgeye dayalı olarak 15. derecenin birinci kademesinden aylık alan devlet memurunun aylık, taban aylığı, kıdem aylığı, her türlü zam ve tazminatlar ile ödenekler toplamının net tutarının otuzda birinin on

katına kadar bütçe gereğince harcamalarda bulunabilir ve ilk toplantıda bu durumu yönetim kuruluna bildirir.

f) Sendika şubesi faaliyet alanı içindeki işlerinde şube yönetim kuruluna karşı sorumlu olmak üzere işyeri temsilcilikleri kurmak ve o işyerindeki üyeler arasından yapacağı seçimle, işyeri temsilcisi seçmek.

B- İdari Sekreterin Görev ve Yetkileri:

a)    Şubenin her türlü yazışmalarını yapmak, haber almak, sendika ilke ve amaçları ile ilgili yayın, araştırma ve istatistikleri derlemek ve yapılacak toplu iş görüşmelerine esas olacak bilgileri toplamak ve hazırlamak.

b)    Şube iç bünyesinde istihdam edilen eleman ile ilgili yönetmelik ve toplu iş görüşmesinin uygulanmasından sorumludur.

c)    Şube Yönetim Kurulu gündemini hazırlamak ve sunmakla görevlidir.

ç)   Şube başkanının ve şube organlarının almış olduğu kararları ve vereceği görevleri yerine getirir.

d)  Şube başkanın yokluğunda yerine vekalet etmek.

 

 

C-Şube Mali Sekreterinin Görev ve Yetkileri:

a)    Şubenin muhasebe işlerini, ilgili yasa, tüzük, yönetmelik hükümleri gereğince yürütmek, dönem bütçelerinin uygulanmasını sağlamakla görevlidir. Bu konularla ilgili servisler şube mali sekreterine bağlıdır.

b)   Mali portreyi, tanzim edeceği gelir gider tablosu ve nizamlarla, her ayın sonunda şube yönetim kuruluna sunmak.

c)    Şube gelirlerinin toplanmasını, sarfların bütçe esaslarına göre yapılmasını, muhasebe   kayıtlarının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ilgili mevzuatı uyarınca yürütülmesini sağlamak ve muhasebe bürosunu yürütmek,

ç)   Vergi ve sigorta primlerinin zamanında ödenmesini sağlamak.

d)   Şubenin taşınır ve taşınmaz varlığı ile ilgili belgelerin ve demirbaş kayıtlarının usulüne uygun olarak tutulmasını sağlamak,

e)    Şube yönetim kurulunun kararı doğrultusunda, şube taşınmaz mal ve araçlarının sigorta ettirilmesi ve sigorta poliçelerinin zamanında yenilenmesini sağlamak.

f)     Şube genel kurulu kararı uyarınca, sarflar ve bütçe fasıllar arası aktarmaları konusunda şube yönetim kurulundan karar almak, tekliflerde bulunmak,

g)    Tahsil, tediye, mahsup vb. muhasebe işlemlerine ilişkin belgeleri ve yazışmaları başkanla birlikte imza etmek, başkanın yokluğunda tüzük hükümlerine göre yetkili olan yönetim kurulu üyesiyle imza işlerini yürütmek.

h)   Şube genel kuruluna sunulacak bilanço ve tahmini bütçeleri hazırlamak ve yönetim kuruluna sunmak.

ı)    Şube yönetim kurulunun bilgisi dışında, sendikanın kasasında, 15. derecenin birinci kademesinden aylık alan devlet memurunun aylık, taban aylığı, kıdem aylığı, her türlü zam ve tazminatlar ile ödenekler toplamının net tutarının otuzda birinin on katından fazla bulundurmamak.

i)    Şube gelirlerini, elde edildikleri tarihten itibaren 10 gün içinde yönetim kurulunca belirlenecek bankalara yatırmak.

j)     Şube mali Sekreteri, gerektiğinde yönetim kurulu kararı olmaksızın ve belgeye dayalı olarak 15. derecenin birinci kademesinden aylık alan devlet memurunun aylık, taban aylığı, kıdem aylığı, her türlü zam ve tazminatlar ile ödenekler toplamının net tutarının otuzda birinin on katına kadar bütçe gereğince harcamalarda bulunabilir ve ilk toplantıda bu durumu yönetim kuruluna bildirir.

k)   Başkan ve yönetim kurulunca verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Ç- Örgütlenme Sekreterinin Görev ve Yetkileri:

a)   Örgütlenme ile ilgili servisler, örgütlenme sekreterine bağlıdır.

b)   Üyelerin kayıtlarını ve üyelikten ayrılmalarına ilişkin işlemleri yürütmek, şubenin üyelik arşivini düzenlemek, bu işle ilgili görevleri yürütmek.

c)  Şubenin genel kurul delege seçimlerinin tüzükte belirtildiği gibi yapılmasını sağlamak.

ç)  İşyeri temsilcisi seçimlerinin tüzük hükümlerine uygun bir şekilde yapılmasını sağlamak,

d)   Örgütlenmenin faydalarını anlatan kitaplar, broşür ve bildiri gibi yayın organlarının hazırlanmasını ve dağıtımını sağlamak, bu konuda toplantılar düzenlemek.

D- Eğitim, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Sekreterinin Görev ve Yetkileri:

a) Eğitim ile ilgili servisler eşitim sekreterine bağlıdır.

b)  Eğitim programlarını hazırlamak ve yönetim kurulu onayına sunmak,

  c)  Eğitim faaliyetlerin gerektiği ödeneklerin bütçeye konulması konusun da öneride bulunmak,

 ç)   Eğitim seminerlerinin planlanmasında ve yürütülmesinde her türlü araştırmaların yapılarak istatistiklerin tutulmasını sağlamak, sendikanın çıkaracağı dergi, broşür vs. yayınlar yoluyla ve gerektiğinde eğitim için görevlendirilecek bir veya birkaç uzman vasıtasıyla üyelerin eğitimini temin etmek.

d)   Kendisine bağlı büro uzmanlarını yönetmek ve düzenli çalışmalarını sağlamak

e)  Yönetim kurulunca verilecek diğer görevleri yürütür.

f)    Şubenin program amaç ve ilkeleri doğrultusunda; dergi, kitap ,broşür ve benzeri yayınların hazırlanmasını ve çıkarılmasını sağlar,

g)   Ulusal ve uluslararası basın organları arasında iletişimi sağlar başkanın düzenlediği basın toplantılarında yer alır. Yazılı demeçlerin hazırlanmasında yardımcı olur.

h)  Diğer sendika ve demokratik kitle örgütleriyle iletişimi sağlar,

ı)  Sendika basın ve diğer yayınlarla ilgili arşiv oluşturur.

i)  Çalışmalarını genel eğitim sekreteri ile koordineli yürütür.

j)   Çalışmalarında dolayı yönetim kuruluna karşı sorumludur.

 

 

 E - Hukuk ve Toplu Sözleşme Sekreterliği:

a)    Sendikamızın ve üyelerinin hukuksal sorunları ile ilgili gereğini yapar, mevzuatı izler, şube yönetim Kurulunun ve örgütü bilgilendirici gerekli çalışmalar yapar

b)   Üyelerin her türlü ekonomik, demokratik –sosyal haklarını geliştiren çalışmaları yapar, resmi makamlarla görüşmeler yapar, gerekli belge ve bilgilerin zamanında gönderilmesini sağlar.

c)    Sendikanın programına ve ilkelerine uygun sözleşme taslakları hazırlar, görüşmeleri izler, şube yönetim kurulu ve işyeri temsilcileriyle bilgi alışverişlerinde bulunur.

ç)    İşyerinde ki yetki süreçlerini izleyip, sendika lehine dönüşmesini sağlar, çalışmalarından dolayı yönetim kuruluna karşı sorumludur.

F-  Kadın Sekreterliğinin Görev ve Yetkileri:

a)    Sendika tüzüğü ve programı doğrultusunda sosyal faaliyetler ve cinsiyet ayrımcılığının yaşamın her alanında son bulması için yapılacak faaliyetler konusunda yönetim kuruluna önerilerde bulunur, karar altında alınan faaliyetleri planlar ve uygulanmasını sağlar

b)    Sosyal faaliyetlerin gerektirdiği ödeneklerin bütçeye konulması konularında önerilerde bulunur.

c)  Sendikal kuruluşların kadın sekreterlikleriyle iletişim ve işbirliğini sağlar.

ç)  Sendikal kuruluşlarla iletişimi sağlar

d)  Çalışmalarında idari sekreter ile birlikte koordine içinde hareket eder.

e) Çalışmalarından yönetim kuruluna karşı sorumludur.

MADDE 29- ŞUBE DENETLEME KURULU:

Şube denetleme kurulu, şube genel kurulu tarafından serbest, eşit, gizli oy, açık sayım ve döküm esasına göre üyeler arasından seçilecek üç (3) asil üyeden oluşur. Asil üye adedi kadar yedek üye seçilir. Şube denetleme kurulunun görev süresi üç yıldır. Şube denetleme kurulu asil üyeleri, yapacakları ilk toplantıda kendi aralarında bir başkan ve raportör seçerler.

Şube denetleme kurulu üç ayda bir şubede toplanıp, şube yönetim kurulunu denetlemek ve ara rapor vermekle görevlidir. Denetlemenin yapılabilmesi için kurul üyelerinden en az ikisinin bir araya gelmesi şarttır. Şube denetleme kurulu toplantılarına yalnız asil üyeler katılır. Asil üyelerden bir veya bir kaçının kurul üyeliğinden ayrılması halinde şube denetleme kurulu başkanı yedekleri liste sırasına göre, göreve çağırır.

Denetçiler, denetimlerini şube bürosunda yaparlar. şubeye ait evrak veya defterleri şube bürosundan dışarıya çıkaramazlar.

Şube denetleme kurulu, sendika tüzüğüne uygun olarak, idari ve mali denetimi yapar. Ara raporunu şube yönetim kuruluna yedi (7) gün içinde verir. Dönem sonu faaliyet raporunu şube genel kuruluna sunar. Yönetim kurulu faaliyetlerinin genel kurula uygun yapılıp yapılmadığını denetler.

Şube denetleme kurulu, yaptığı denetleme ve incelemeler sırasında, idari ve mali işlerde usulsüzlük veya yolsuzluk gördüğü takdirde, durumu şube yönetim kuruluna ve genel merkez yönetim kuruluna bir raporla bildirir. Soruşturmayı derinleştirmek üzere gerek gördüğü takdirde, yukarıda belirtilen fiil ve fiilleri işleyenlerin geçici olarak görevden el çektirilmesini ister. Şube yönetim kurulunun, denetim kurulunun bu isteğini kabul etmemesi; şube denetim kurulunun da yolsuzluk ve usulsüzlük yaptığı iddia edilenlere görevden el çektirme kararında ısrar etmesi halinde; şube yönetim kurulundan, şube genel kurulunu olağanüstü toplantıya çağırmasını isteyebilir.

Görevden bu yolla el çektirilenlerin, görevlerine iade veya sendikadan ihraçlarına genel merkez genel kurulunca karar verilir. Genel merkez genel kurul kararına kadar, görevden el çektirilenlerin emekli kesenekleri ve karşılıkları, T.C. Emekli Sandığı'na, sendika tarafından ödenmeye devam edilir.

Görevlerine iade edilenlerin, görevden el çektirildikleri süreye ait, sendikadan almaları gereken ücret, sendikaca ödenir. Sendikadan ihracına karar verilenler hakkında gerekiyorsa yargı mercilerine de başvurulur.

MADDE 30- ŞUBE DİSİPLİN KURULU:

Genel merkez disiplin kurulunun kuruluş, çalışma usul ve esasları, şube disiplin kurulu için de uygulanır.

MADDE 31- İŞYERİ TEMSİLCİLERİ KURULU:

İşyeri temsilciler kurulu, şube sınırları içersinde bulunan işyerlerinden seçilen temsilcilerden oluşup, şube başkanının başkanlığında ve şube yönetim kurulunun çağrısı üzerine toplanır.

Danışma niteliğinde karar alır.

MADDE 32- SENDİKADA TUTULACAK DEFTER DOSYA VE KAYITLAR:

4688 sayılı kamu görevlileri kanununun, 41. maddesi uyarınca, Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Devlet Personel Kurulu Başkanlığı'nca çıkarılacak yönetmelik hükümlerine göre düzenlenir.

 

MADDE 33- TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ:

Sendika ana tüzüğünde yapılacak değişiklikler sendika genel kurulunun delege sayısının üçte ikisinin oyu ile yapılır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

 

MADDE 34- FESİH VE TASFİYE:

Sendikanın fesih kararını olağan ve olağanüstü genel kurul alabilir. Fesih kararı genel kurul delege sayısının üçte ikisinin (2/3) oyuyla alınabilir. Sendikanın feshi halinde ilgili kanun ilgili maddeleri uygulanır.

 

MADDE 35-SENDİKA TEMSİLCİLERİNİN SEÇİMDE YETKİLİ KURUL, TEMSİLCİNİN NİTELİKLERİ VE GÖREVDEN ALINMA USULÜ:

Sendika temsilcileri işyerinde üyelerinin işveren ve işyeri ile ilgili sorunlarını ilgili yerlere iletmek ve sendika ile işveren arasında iletişim sağlamak amacıyla şube yönetim kurulu tarafından işyerinde yapılacak seçimle belirlenir.

Sendika temsilcileri KÜLTÜR SANAT-SEN tüzüğü 8. maddesine uyan kişiler arasından seçilir. Üyeler ancak çalıştıkları yerde temsilci olabilirler.

Sendika temsilcisi dönem sonuna kadar görevini sürdürür. Ancak, aleyhinde disiplin kurulu kararı olması ya da işyerinde sendika üyelerinin salt çoğunluğunun başvurusu ile görevden alınabilir.

MADDE 36-GELİRLERİN NE ŞEKİLDE MUHAFAZA EDİLECEĞİ VE KASADA TUTULACAK AZAMİ NAKİT MEVCUDU:

Sendikanın gelirleri, genel merkezde genel merkez yönetim kurulunun; şubelerde şube yönetim kurulunun belirleyeceği bankalarda açılacak hesaplarda toplanır.

Yönetim kurulunun bilgisi dışında, sendikanın kasasında 15. derecenin birinci kademesinden aylık alan devlet memurunun aylık, taban aylığı, kıdem aylığı, her türlü zam ve tazminatlar ile ödenekler toplamının net tutarının otuzda birinin on katından fazla bulundurulamaz.

MADDE 37-DEMİRBAŞLARIN SATIŞ VE TERKİNDE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR:

Feshi veya infisah halinde sendikanın mal varlığı tüzükle veya feshe karar veren genel kurul kararı ile 4688 sayılı kanuna göre kurulmuş aynı nitelikteki bir kuruluşa bırakılmış olmadıkça varsa üyesi bulunduğu konfederasyona devredilir.

Tasfiye sonucunda kalacak para ve mallar, bu madde de belirtilen kurulular dışında gerçek veya tüzel bir kişiye, kuruluşa devredilmez. Feshedilen, infisah eden ve kapatılan sendika üyeleri arasında paylaştırılamaz.

Devir konfederasyonca kabul edilmediği ya da feshedilen veya infisah eden sendika konfederasyon üyesi değilse veya sendika ve konfederasyonlar mahkeme kararıyla kapatılmışsa, tasfiye neticesinde kalacak para ve mallar hazineye devredilir.

MADDE 38- ORGANLARA SEÇİLENLERİN GÜVENCELERİ:

 Sendika merkez , şube ve şubelere bağlı birimlerin organlarına seçilip, Genel Kurulca işini bırakıp seçildiği organda profesyonel yönetici olarak çalışmalarına karar verilenlerden, aylık ve özlük hakları işverence ödenmeyenler, bu görevler süresince aylık ve öteki özlük haklarını, bulundukları kadro ve derecenin hak ettikleri toplamını geçmeyecek şekilde sendikadan alırlar.

GEÇİCİ MADDELER:

GEÇİCİ MADDE 1- Yasal zorunluluk nedeniyle ve yetkili merciin talebi üzerine tüzükte yapılacak zorunlu değişikliklerin yanı sıra; imla, gramer ve uyarlama hatalarının düzeltilmesi için “Sendika Genel Kurulu” yetkilidir.

 

GEÇİCİ MADDE 2- Ceza yönetmeliği oluşturulana kadar, disiplin kurulu çalışmalarını kanun ve KÜLTÜR-SANAT SEN tüzüğü doğrultusunda yürütür.

GEÇİCİ MADDE 3- Bu tüzük Valiliğe verildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

 

 

 

 

Perşembe, 10 Ekim 2013 09:59

EĞİTİM SEMİNERİ...

Sendikamız Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından organize edilen eğitim semineri Antalya ilinde 4-6 Ekim 2013 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Eğitim Semineri'nde paylaşılan "Sanat Kurumlarında Dönüşüm" başlıklı sunum ekte :  

Cuma, 27 Eylül 2013 11:40

BÜYÜK USTAYI KAYBETTİK...

Demokrat, devrimci ve özgürlükçü kimliğiyle bilinen Sinema ve Tiyatro sanatçısı büyük usta Tuncel KURTİZ'in hayatını kaybetmesinin derin üzüntüsü yaşamaktayız. Ailesine, yakınlarına ve sanat camiasına başsağlığı dileriz.