Cuma, 11 Ekim 2013 12:26

DENETLEME YÖNETMELİĞİMİZ...

Öğeyi Oyla
(0 oy)

KÜLTÜR SANAT-SEN
(KÜLTÜR SANAT VE TURİZM EMEKÇİLERİ SENDİKASI)

GENEL MERKEZ VE ŞUBELER
DENETLEME KURULU YÖNETMELİĞİ
Tarih :18.06.2012 Karar No :64

I. BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER
AMAÇ:
Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı Kültür Sanat-Sen Genel Merkez, Şube ve Temsilciliklerin mali, idari çalışma düzeni, yetki ve görevleri ile ilgili denetleme esaslarını Kültür Sanat-Sen tüzüğü doğrultusunda düzenlemektir.
Kapsam:
Madde 2- Bu yönetmelikte düzenlenen Kültür Sanat-Sen’in denetleme kurulları şunlardır:
a) Genel Merkez Denetleme Kurulu
b) Şube Denetleme Kurulu
Dayanak
Madde 3- Bu yönetmelik Kültür Sanat-Sen Tüzüğü’ne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4-
Konfederasyon: Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK)
Sendika: Kültür Sanat ve Turizm Emekçileri Sendikası (Kültür Sanat-Sen)
Tüzük: Kültür Sanat-Sen Tüzüğü
Yönetmelik: Genel Merkez ve Şubeler Denetleme Kurulu Yönetmeliği
Denetleme Kurulu: Genel Merkez ve Şube Denetleme Kurulu
Yönetim Kurulu: Genel Merkez ve Şube Yönetim Kurulu’nu ifade eder.


II. BÖLÜM
OLUŞUM
Denetleme Kurullarının Oluşumu:
Madde 5- Kültür Sanat-Sen Genel Merkez ve Şube Denetleme Kurulu üyeleri kendi Genel Kurullarınca sendika üyeleri arasından gizli oy açık sayım ve dökümle seçilir. Denetleme Kurulları 3 (üç) asil 3 (üç) yedek üyeden oluşur.
Denetleme Kurullarının Görev Dağılımı:
Madde 6- Denetleme Kurulları, seçim sonuçlarının kesinleştiği tarihten itibaren 7 (yedi) gün içinde en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak kendi aralarında seçimle görev dağılımı yapar. Denetleme Kurulları bir başkan, bir raportör ve üyeyi belirler.
Görev dağılımını Genel Merkez Denetleme Kurulu Genel Merkez Yönetim Kuruluna,
Şube Denetleme Kurulları, Şube Yönetim Kurullarına yazı ile bildirir.
Denetleme Kurulu Üyeliklerinden Boşalma:
Madde 7- Denetleme kurulları üyeliklerinde boşalma olması halinde, Denetleme Kurulu Başkanı, yedek üyeleri liste sırasına göre 7 (yedi) gün içinde göreve çağırır. Yeni görev dağılımını Genel Merkez Denetleme Kurulu Genel Merkez Yönetim Kuruluna, Şube Denetleme Kurulları, Şube Yönetim Kurullarına 7 (yedi) gün içinde yazı ile bildirir.

III. BÖLÜM
İŞLEYİŞ
Denetleme Kurullarının Toplanma ve Denetim Zamanı:
Madde 8- Denetleme Kurulları 3 (üç) ayda bir olağan denetimini yapar, gerekli gördüğünde olağan dışı denetim de yapabilir. Ayrıca dönem sonunda genel denetim yapar. Olağan dışı denetim, Denetleme Kurulu üye salt çoğunluğunun yazılı isteği ile yapılır.
Denetleme Kurullarının Toplantı Yeter Sayısı:
Madde 9- Denetleme Kurullarının toplanma, denetleme yapma ve karar alma yeter sayısı en az 2 (iki) üyedir. Toplantılar periyodik değilse üyelere yazılı çağrı yapılır. Mazeretsiz olarak üst üste iki denetlemeye katılmayan üyenin denetleme kurulu üyeliği düşer.
Denetleme Kurullarının Çalışma Yeri ve Şekli:
Madde 10- Denetleme Kurulu çalışmalarını Genel Merkez ve Şubelerde kendilerine ayrılan büroda sürdürür. Denetleme ile ilgili her türlü evrakı, defter ve dosyaları burada bir dolapta tutar. Denetleme ile ilgili evrak ve dosyalar sendika bürosu dışına çıkarılamaz.
Genel Merkez ve Şube Yönetim Kurulları, Denetleme Kurulunun çalışması sırasında kendilerine bağlı birim ve organın denetlenmesinde gerekli kolaylığı göstermek, bilgi ve belgeleri sağlamakla yükümlüdür.
Genel Merkez Denetleme Kurulu üyeleri Merkez Yönetim Kurulunun talebi halinde, Genel Merkez Yönetim Kurulu Toplantılarına; Şube Denetleme Kurulu üyeleri de, Şube Yönetim Kurulunun talebi halinde, Şube Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilirler, görüş belirtebilirler, ancak oy kullanamazlar. Yönetim Kurullarının Toplantı tarihi ve gündem maddeleri denetleme kurulu üyelerine önceden bildirilir.

IV. BÖLÜM
YETKİ VE GÖREVLER
Denetleme Kurullarının Görev Alanları:
Madde 11- Denetleme Kurulları Yönetim Kurulu ve birimlerini denetler. Genel Merkez Denetleme Kurulu, kendisine başvuru olduğunda veya Merkez Yönetim Kurulunun talebi halinde, Şube Yönetim Kurullarını ve Temsilcilikleri, idari ve mali yönden Şube Denetleme Kurulu ile birlikte denetler.
Denetleme Kurullarının Görevleri:
Madde 12- Denetleme Kurulu aşağıdaki görev ve sorumlulukları yerine getirir:
a) Yönetim Kurulunun faaliyetlerinin Genel Kurul Kararlarına, Sendika Tüzüğüne ve Merkez Yönetim Kurulu kararlarına uygun olup olmadığını denetlemek
b) Harcamaların, yasalar, genel kurul kararları, tüzük ve yönetmelik hükümlerine uygun yapılıp yapılmadığını denetlemek
c) Sendika defter ve dosyalarının usulüne uygun olarak tutulup tutulmadığını denetlemek
d) Sendikal işleyişte eksiklik gördüğü konularda önerilerde bulunmak
e) Yasa, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen diğer denetim görevlerini yapmak
Denetleme Sonucunda Yapılacak İşlemler:
Madde 13- Denetleme sonucunda hazırlanacak denetim raporları raportör tarafından karar defterine yazılır ya da yapıştırılır. Alınan kararlar toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanır. Kararlara katılmayan üye, katılmama gerekçelerini açıkça yazar. Ayrıca ara denetim raporları denetimin bittiği tarihten itibaren 7 (yedi) gün içinde, dönem sonu raporu Genel Kurulun toplanmasından bir ay önce, bir üst yazıyla evrak kaydından geçirilmek suretiyle Şube Denetleme Kurulu tarafından Şube Yönetim kuruluna, Genel Merkez Denetleme Kurulu tarafından Genel Merkez Yönetim Kuruluna iletilir. A) ŞUBE DENETLEME KURULUNUN YAPACAĞI İŞLEMLER: Şube Denetleme Kurulu yaptığı denetleme ve incelemeler sonunda, Şube Yönetim Kurulunun işlemlerinde, gelir-giderlerinde bir usulsüzlük saptarsa durumu 15 (on beş) gün içinde Şube Yönetim Kuruluna ve Genel Merkez Yönetim Kuruluna eş zamanlı ve yazılı olarak bildirir. Soruşturmayı derinleştirmek üzere, aciliyet kesbeden hallerde, 12. Maddede anılan fiil veya fiilleri gerçekleştiren kişi veya kişilerin geçici olarak görevden el çektirilmelerini Şube Yönetim Kurulu’ndan ister. Şube Yönetim Kurulunun geçici görevden el çektirme yetkisini kullandıktan sonra konuyu Disiplin Kuruluna sevk etmesi durumunda, Disiplin Kurulu soruşturmayı tüzükte ve ilgili yönetmelikte belirtilen şekilde yürütür ve gerekçeli kararını gereği için Şube Yönetim Kuruluna bildirir. Şube Yönetim Kurulu gereğini yapar ve durumu Merkez Yönetim Kurulu’na bildirir.
Şube Yönetim Kurulu’nun Şube Denetleme Kurulunun geçici olarak görevden el çektirme talebini reddetmesi, Şube Denetleme Kurulunun da talebinde ısrarcı olması halinde, Şube Denetleme Kurulu, Şube Yönetim Kurulundan, Şube Genel Kurulunu Olağanüstü toplantıya çağırmasını talep edebilir. Görevden bu yolla geçici olarak el çektirilenlerin, görevlerine iade veya sendikadan kesin ihraçlarına Genel Merkez Genel Kurulu tarafından karar verilir. Genel Merkez Yönetim Kurulu gerekli gördüğünde, Şube Denetleme Kurulu Raporlarını isteyip inceleyebilir. B) GENEL MERKEZ DENETLEME KURULUNUN YAPACAĞI İŞLEMLER: Genel Merkez Denetleme Kurulu yaptığı denetleme ve incelemeler sonunda, Merkez Yönetim Kurulunun işlemlerinde, gelir-giderlerinde bir usulsüzlük saptarsa durumu 15 (on beş) gün içinde Merkez Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirir. Soruşturmayı derinleştirmek üzere, aciliyet kesbeden hallerde, ilgililerin soruşturma sonuçlanana kadar geçici olarak görevden el çektirilmelerini Merkez Yönetim Kurulu’ndan ister. Genel Merkez Yönetim Kurulunun geçici görevden el çektirme yetkisini kullandıktan sonra, konuyu Disiplin Kuruluna sevk etmesi durumunda, Disiplin Kurulu soruşturmayı tüzükte ve ilgili yönetmelikte belirtilen şekilde yürütür ve gereği için Genel Merkez Yönetim Kuruluna bildirir.
Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun Merkez Denetleme Kurulunun geçici olarak görevden el çektirme talebini reddetmesi, Merkez Denetleme Kurulunun da talebinde ısrarcı olması halinde, Merkez Denetleme Kurulu, Merkez Yönetim Kurulundan, Genel Merkez Genel Kurulunu Olağanüstü toplantıya çağırmasını talep edebilir. Görevden bu yolla geçici olarak el çektirilenlerin, görevlerine iade veya sendikadan kesin ihraçlarına Genel Merkez Genel Kurulu tarafından karar verilir.
V. BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER Denetleme Kurullarının Harcamaları: Madde 14- Genel Merkez Denetleme Kurulunun çalışmaları ve taşrada görevlendirildikleri zaman masrafları ile harcamaları Genel Merkez hesabından, Şube Denetleme Kurulunun kendi bünyelerinde yaptıkları çalışmalardan doğan masrafları ise şube hesabından karşılanır.
Tutulacak Defter- Dosya ve Kayıtlar: Madde 15- Denetleme Kurulları aşağıdaki defter ve dosyalar ile kayıtları tutarlar:
a) Karar defteri (Noter onaylı) b) Gelen ve giden evrak defteri c) Gelen ve Giden Evrak dosyaları
VI. BÖLÜM
YÜRÜRLÜK HÜKÜMLER Yürürlük Tarihi: Madde 16- Bu yönetmelik Kültür Sanat-Sen Merkez Yönetim Kurulunca hazırlanarak, kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. Yürütme Yetkisi: Madde 17- Bu yönetmelik Kültür Sanat-Sen Merkez Denetleme Kurulunca yürütülür.

Okunma 4251 defa