Pazartesi, 16 Kasım 2015 09:13

ÖRGÜTLENME YÖNETMELİĞİ

Öğeyi Oyla
(0 oy)

DAYANAK VE KAPSAM

MADDE 1: Bu yönetmelik tüzüğün ilgili maddelerine uygun olarak üye, temsilci, şube-temsilcilik temsilcisi, şube/temsilcilik yöneticisi, merkez yöneticisinin sendikal örgütlenme ile ilgili uyması gereken kurallar ile işyeri temsilciliği,  il temsilciliği, şube ve merkez yetkisine sahip olan organların örgütlenme, işleyiş ve kurallarını düzenler.

 

AMAÇ

MADDE 2: Bu yönetmelik sendikal kurumsallaşmayı gerçekleştirmek için üye, temsilci ve yöneticiler ile örgütsel organların örgütlenme, işleyiş, vb. konularda uyması gereken kuralları belirleyerek, sendikal örgütlenmenin süreklileştirilmesini amaçlar.

 

TÜZEL KİŞİLİK

MADDE 3: Sendika tüzel kişiliği Genel Merkeze ait olup, faaliyet yürüttüğü il ve işyeri ile sınırlı olmak üzere Şubeler ve İl Temsilcilikleri Genel merkez adına, şubeye bağlı il temsilcilikleri şube ve Genel Merkez adına, işyeri temsilciliği Şube ve İl Temsilciliği adına tüzükten kaynaklanan ve bu yönetmeliğe uygun olarak faaliyet yürütür.

 

DEMOKRATİK MERKEZİYETÇİLİK

MADDE 4: Sendika Merkezi, Şubeleri, İl Temsilcilikleri kendi aralarında tüzük, genel kurul kararlarına uygun, demokratik merkeziyetçiliğe dayalı ilişkileri vardır. Buna göre üyeler işyeri temsilciliğine bağlıdır.  İşyeri temsilciliği; il Temsilciliğine veya Şubeye bağlıdır. İl Temsilcilikleri ve Şubeler Genel Merkeze bağlıdırlar.

 

YERİNDE ÇÖZÜM

MADDE 5: Sendikanın amaç ve ilkeleri, genel kurul, Şube Başkanlar Kurulu, İl Temsilcileri Kurulu ve Şube İşyeri Temsilcileri Kurulu işyeri Temsilciliği’nin;  kararları dikkate alınarak, sorunların yerinde çözümü ve işlerin yerinde bitirilmesi esastır. Bunun için demokratik katılım, üye, temsilci ve yöneticilerin tüm gücü, ilgisi ve yeteneği seferber edilir.

 

ORTAK VE KİŞİSEL SORUMLULUK

MADDE 6: Sendika karar organlarında yetki ve sorumluluk dengesi esastır. Karar organlarına katılan ve burada bulananlar, hem bulundukları organda alınan kararlardan ve uygulamalardan dolayı hem de diğer organ kararlarından dolayı ortak, işbölümü sonucu kendisine verilen görevden dolayı kişisel sorumluluk taşırlar.

 

ÖRGÜTSEL ORGANLAR

MADDE 7: Tüzüğün 9. maddesinin A ve B bentlerinde belirtilen organlar örgütsel organlardır.

 

İŞYERİ ORGANI

MADDE 8: Sendikal örgütlenmenin çekirdeği işyeridir. Sendikanın örgütlenmesi ile oluşturulmaya başlayan işyerinde, üyelerin kendi arasında yetkili temsilci seçme hakkı vardır.

 

İŞYERİ TEMSİLCİLİĞİ

MADDE 9: İşyerleri tek başına bağımsız birim olarak temsilcilerini seçerler. Devlet Tiyatroları Müdürlükleri ile Opera ve Bale Müdürlüklerinde Sanatçı, Teknik, İdari Personel olarak çalışan üyelerimizden 20 üyeye karşılık 1‘er işyeri temsilcisi seçerler. İşyerlerinde birim çeşitliliği ve üye sayısının fazlalığı dikkate alınarak 3 den fazla temsilcinin bulunduğu işyerinde, “İşyeri Temsilciler Kurulu” oluşturulur. İşyeri Temsilciler Kurulu kendi aralarında Baştemsilciyi belirler.

 

İŞYERİ TEMSİLCİLER KURULU

MADDE 10: İşyeri organı, İşyeri Temsilciler kuruludur. İşyerinde temsilci sayısı 3 kişiye ulaşmamış ise işyeri toplantıları üyelerle yapılır. Temsilci sayısı 3 ve üzerinde ise düzenli toplantılar temsilcilerle yapılır.

 

İL TEMSİLCİLİĞİ

MADDE 11:  Üyelerin kendi arasında seçeceği 3 veya 5  kişiye, bağlı olduğu Şube Yönetim Kurulu önerisi de dikkate alınarak, Genel Merkez tarafından “İl temsilciliği kurma yetkisi” verilebilir.

          İl temsilciliğinin en önemli görevlerinden biri, üye sayısını arttırarak şube olmaya çalışmaktır. Bununla ilgili olarak seçim yönünden bağlı olduğu şube ile koordineli olarak çalışır.

          İl Temsilciliklerinin denetlenmesi şube denetleme kuruluna, disiplin işleri şube disiplin kuruluna aittir.

 

ŞUBE

MADDE 12: Tüzükteki hükümlere göre kurulur ve işleyişini gerçekleştirir.

            Şubenin, sendikanın bütününü temsil eden konularda ( işverenle yapacağı görüşmeler dahil) ve basın yayın çalışmalarında  yürüteceği faaliyetlerde MYK’nın onayını alması gerekir.

 

BAŞKANLAR KURULU

MADDE 13: Şube Başkanları ve İl Temsilcileri ile MYK üyelerinden oluşur. 4 ayda bir olağan toplanılır. Sendikanın yürüttüğü faaliyetleri değerlendirir, sürdürülecek dönemsel politikaları, Genel Kurul kararları, Tüzük ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde belirler.

 

 

ŞUBE İŞYERİ TEMSİLCİLERİ KURULU

MADDE 14 : Tüzüğün 32. maddesine göre her işyerinde seçilen işyeri temsilcilerinin katılımıyla oluşur. Tüm şube ve İl Temsilcilerinde , İşyeri temsilciler Kurulu oluşturulur. Şube tarafından yürütülecek dönemsel politikaları belirler, Başkanlar Kuruluna sorulacak görüşleri belirler.

 

MERKEZ YÖNETİM KURULU

MADDE 15: Tüzüğün ilgili maddelerine göre oluşur ve faaliyetini yürütür.

 

BİRİMLER İÇİN ORTAK HÜKÜMLER

MADDE 16: Tüm birim toplantılarının tutanağı tutulur ve alınan kararlar veya öneriler yazılı halde bir üst birime sunulur. Bu kurulun aksine sözlü rapor sunma ancak olağanüstü durumlarda olabilir.

 

MADDE 17: Şube ve İl Temsilcilik alanındaki işyerlerinden gelen öneriler dikkate alınarak Şube Yönetim Kurulu,  İl Temsilcilik ve Şube raporları üzerinden Şube Başkanları Kurulunun önerileri doğrultusunda MYK karar alır.

 

 

MADDE 18: Tüm birim temsilcileri ve organ yöneticileri tüzüğe ve genel kurul seçim yönetmeliğine göre seçilirler. Seçilenlerle ilgili olarak Şubeler, “işyeri temsilciliği yetki belgesi” vermeye yetkilidirler.   MYK ise;  “Şube ve İl Temsilcilik yetki belgesi” vermeye yetkilidir. Verilen yetki belgelerinin birer suretinin genel merkeze gönderilmesi zorunludur. Yetki belgeleri formları ektedir.

 

TUTULACAK DEFTER DOSYA VE KAYITLAR

 

DEFTERLER

MADDE 19: Genel Merkezde tutulması zorunlu olan defterler şunlardır:

a)     Üye Kayıt Fişleri, Üye Kayıt Defteri ile Çıkış Bildirimi

b)    Genel Kurul Karar Defteri

c)     Yönetim Kurulu Karar Defteri, Denetleme ve Disiplin Kurulu Karar Defteri

d)    Gelen – Giden Evrak ve Zimmet Defteri

e)     Genel Evrakın Aslı, Giden Evrakın Suretlerinin Saklanacağı Gelen ve Giden Evrak Dosyaları

f)      Gelir Makbuzları, Bunların Saklanmasına Mahsus Dosyaları

g)    Kasa Defteri

h)    Demirbaş Kitap Kayıt Defteri

i)      Yevmiye Defteri, Aidat defteri, Defter-i Kebir ve Envanter Defteri

j)      Ayrıca yönetmeliklerle belirlenen diğer defterler ve basılı kağıtlar

 

Şube, ve İl Temsilciliklerinin kendileri ile ilgili bu defterleri  tutmaları zorunludur.

            Genel Kurul Karar Defteri Divan tarafından imzalanır.

           

 

DOSYALAR

MADDE 20: İşyeri organı dışındaki diğer organlarda genel merkezce belirlenecek desimal sisteme göre dosya tutulur. Bu dosyalar giden ve gelen evrak dosyaları olmak üzere iki takım olarak tutulur.

 

TUTULACAK KAYITLAR

MADDE 21: Sendikaya yazılan ve sendikanın yazdığı resmi yazılar gelen ya da giden yazı kayıt defterine kaydedilir. Gelen yazılar, görevlendirilen bir yetkili tarafından ilgili birime havale edildikten sonra giden evrak kayıt defterine kaydedilerek teslim edilir.

            Bilgisayar kayıtlarının bulunduğu disket veya CD’ler görevlendirilen bir yetkiliye zimmetlenerek saklanır.

            Mali belgeler dışındaki belge ve yazıların saklanma süresi en az 3 yıldır. Süre bitiminde, yönetim kurulu kararı ile dosyası ile birlikte arşive kaldırılır.

 

MÜHÜR-BAŞLIK-TABELA

SENDİKA MÜHRÜ

MADDE 22: Organlar, MYK’nın kararlaştırdığı örneğe uygun mühür kullanırlar. Mühür, organların başkanları ya da yetkili yönetici tarafından saklanır.

 

BAŞLIK

MADDE 23: Organlar, MYK’nın kararlaştırdığı örneğe uygun başlıklı kağıtlar, kaşeler, rozetler kullanırlar. Başlık, organların başkanları ya da yetili yönetici tarafından saklanır.

 

TABELA

MADDE 24: Organ tabelaları, MYK’nın kararlaştırdığı örneğe uygun ölçü, biçim ve renklere uygun olarak yaptırılır.

 

ÜYELİK BAŞVURUSU

MADDE 25: Üyeliğe başvuru sendika üye kayıt formu ile yapılır. Gerekli görülürse üyeliğe başvurandan ve üyelerden iş yeri görev belgesi istenebilir.

 

ÜYELİĞE KABUL İŞLEMİ

MADDE 26: Üyeliğe kabul kararı, merkez yönetim kurulunca verilir. Üyelik başvurusu bir ay içinde reddedilmezse kabul edilmiş sayılır. Üyelik başvurusu reddedilirse, MYK bunu yazılı olarak gerekçelendirir ve ilgiliye bildirir. Üyeliği reddedilenlerin yargıya başvuru hakları vardır.

 

ÜYELİK KİMLİK KARTI

MADDE 27:Üyeliğe kabul edilenlere MKY’nca kabul edilmiş ve onaylanmış Kültür Sanat Sen Kimlik Kartı verilir

 

ÜYELİĞİN NAKLİ

MADDE 28: İşyeri değişen üyeler yeni işyerinde göreve başlamalarından itibaren nakil dosyalarında sendika bilgisi yer alır. Üyenin dosyasında üye bilgisi olmadığında, bir ay içerisinde yeni atandıkları yerdeki şube ve İl temsilciliklere başvurarak üyeliklerinin naklini isterler. Üyenin eski şube ve İl temsilciliği, üye kayıtlarını yeni Şube ve İl temsilciliğe gönderir. Üyenin nakli, üyeliği kesintiye uğratmaz. Kendi isteği ile nakil olan üyenin organlarındaki görevi sona erer.

 

AYRICA DOLDURULACAK FORMLAR

MADDE 29: Şube ve bağlı temsilcilikler her ay üyeleri ile ilgili bilgi formunu genel merkeze göndermek zorundadır. Ayrıca genel eylem ve etkinliklerde ilgili form aynı gün doldurularak genel merkeze ivedilikle gönderilir.

 

YÜRÜRLÜK

MADDE 30: Bu yönetmelik Merkez Yönetim Kurulunun 15.09.2009 tarih ve 78 sayılı kararı ile karar tarihinden itibaren yürürlüğe girer. Yönetmeliği MYK yürütür.

 

 

Okunma 1271 defa Son Düzenlenme Pazartesi, 16 Kasım 2015 09:19