Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü (3)

….../04/2013
Sayı : 2013-
Konu : SÖZLEŞMELİ PERSONELE VERİLMESİ GEREKEN YEMEK YARDIMI hakkında.

GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE
ANKARA

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun 01.06.2012 tarih ve 28310 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, 29.05.2012 tarihli 2012/1 numaralı kararları içinde yeralan yemek yardımı başlıklı 8.maddesi ile; 01.07.2012 tarihinden geçerli olacak şekilde sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelinde yemek yardımından yararlanması hakkı getirilmiştir.
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararları, Anayasanın 53.maddesine göre; “kesin ve toplu sözleşme hükmünde.” olup, kesinleşmiş yargı kararları niteliğindedir.
Özetle, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararlarına uyulması yasal bir zorunluluktur.
Hal böyle iken, yasa hükmü niteliğindeki Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararlarına aykırı düşen yönetmelik hükümleri gerekçe yapılarak yemek imkanı sağlanamayan sözleşmeli personel için hak ettikleri yemek bedelinin de ödenmediği görülmektedir.
Oysaki, sözleşmeli personel olarak çalışanların 01.07.2012 tarihinden itibaren bu haktan yararlanmaları gerekmektedir.
O nedenle, sendikamız üyesi sözleşmeli çalışanlar adına 01.07.1012 tarihinden bu güne kadar sağlanamayan yemek yardımının nakden ödenmesini, bundan sonrası içinde ya yemek verilmesini ya da yemek bedeli olarak ödeme yapılmasını talep ediyoruz.
Aksi halde; sendikamızın tarafı olduğu Toplu İş Sözleşmesi ile kazandığı bu hak için tüm üyelerimiz adına yasal yollara başvuracağımızı, birikmiş yemek yardımı alacaklarını yasal faizleri ile birlikte talep edeceğimizi, bu konudaki diğer yasal haklarımızı da şimdilik saklı tuttuğumuzu ihtar en bildiririz. Saygılarımızla,

Yavuz DEMİRKAYA

image03-02

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

( Personel Dairesi Başkanlığına )

 

             İlgi : a) 07.01.2013 tarih ve 11 sayılı yazımız.

                     b) 25.02.2013 tarih ve 38669 sayılı yazınız.

 

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’ne bağlı  Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Müdürlüğünün Aralık 2012 tarihinde yapılan sanat kurulu toplantısında 2008-2012 yılları arasında bir kısım sanatçının puanlamalarının yapılmadığı bu nedenle maddi açıdan mağduriyete uğradıkları sendikamıza yapılan başvuruları neticesinde anlaşılmıştır.

  İlgi (b) sayılı yazı ile gönderilen puanları gösterir liste ise 2012 ve 2013 yıllarına aittir.

 İlgi (a) sayılı yazımızda bahsi geçen 2008-2009-2010-2011 yıllarına ait puanları gösterir listenin 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde sendikamıza gönderilmesi hususunda gereğini arz ve talep ederiz.    

 

              Yusuf SAĞLAM                                                                        Efser AKMAN

Gen. Eğt. Bas. Yay. ve Halkla İlş. Sekreteri                    Genel Hukuk ve Toplu Sözleşme Sekreteri

Kültür Sanat Hizmet Kolunda 2012-2013 yılında sendikamız Kültür Sanat-Sen ile Kamu İşveren Heyeti arasında yapılan Toplu İş Sözleşmesi kapsamında 01.06.2012 tarih ve 28310 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 29.05.2012 tarihli ve 2012/1 numaralı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararlarının 51. Maddesi gereğince 01/07/2012 tarihinden geçerli olmak üzere "Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü orkestra sanatçıları ile Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı orkestra, koro ve topluluklarda çalışan sanatçılara, hizmetin gereği olarak görev esnasında giymesi gereken ve kurumlarınca belirlenen özel kıyafet her yıl Eylül ayında verilir. Verilecek özel kıyafetin standartları ile hangi personele ne kadar süreyle verileceği ve nasıl muhafaza edileceği hususları ile bu malzemelerin kullanımına ilişkin usul ve esaslar kurumlarınca belirlenir." Hükmü nedeniyle Maliye Bakanlığından ödenek talebinde bulunulup bulunulmadığı, ödenek aktarılıp aktarılmadığı ve 2012 Eylül ayı itibariyle orkestra koro ve topluluklara kıyafet verilip verilmediği konularında 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde tarafımıza bilgi verilmesi için Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne yazdığımız yazıya alınan yanıt ektedir.